• МАГ-МАЙНОР Психологія переживать

  ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕЖИВАНЬ

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з менеджменту, філософії, психології, основ підприємництва, маркетингу.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Психологія переживань» буде корисна майбутнім керівникам, менеджерам, підприємцям, психологам, налаштованим займатися підприємницькою діяльністю, вміти формувати взаємовідносини психічного та соматичного стану в управлінні на підприємстві, формувати програми емоційних реакцій людини, впливати на ефективне рішення в конфліктних ситуаціях та професійно вміти підпорядкувати етичні реакції та психологічні установки в процесі управління в циклах активізації підприємницької діяльності, у сфері виробництва, здійснення робіт та надання послуг.

  У сучасних умовах, коли спілкування людей стає все більш інтенсивним і напруженим, зростає роль науки в розробці методик і рекомендацій щодо подолання переживань. Міжособистісні конфлікти також можна визначити як ситуацію протистояння учасників, яка сприймається та проживається ними як значуща психологічна проблема, що вимагає свого вирішення і викликає активність сторін, спрямовану на подолання суперечностей та вирішення ситуації в інтересах обох чи однієї із сторін. Трансформаційні умови функціонування психологічної поведінки людини у колективі вимагають від підприємництва підвищення їх адаптаційної спроможності, переведення менеджменту на ефективне стратегічне підґрунтя та підвищення рівня обґрунтованості програм розвитку діяльності, вагомою складовою яких є стратегія максимізації «здорового» психологічного клімату на робочому місці. У наш час необхідно розуміти як зменшити напруженість у людських відносинах у колективі, які можуть привести до загального руйнування нашого світу, якщо тільки ми не досягнемо великих успіхів в розумінні і налагодженні відносин між окремими людьми і групами. Навчальна дисципліна « Психологія переживань» надає компетентності, які спрямовані на гармонізацію параметрів психологічного процесу з вимогами менеджменту підприємства. Наявність такого набору компетентностей збільшує цінність підготовленого професіонала при працевлаштуванні та забезпечує досягнення ним кар’єрних висот.

  Необхідність та логіка побудови професійних компетентностей дисципліни «Психологія переживань» враховує присутність на національному ринку міжнародних компаній та промислово-фінансових груп. Для цього приділяється особлива увага формуванню професійних суджень, які приймаються в нестандартних ситуаціях та відповідають вимогам професійної етики та цінностей.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • розуміти принципи психології переживань та використовувати ïx у професійній діяльності;
  • формувати та оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію у сфері психології переживань;
  • оволодівати сучасними знаннями у сфері психології переживань та застосовувати їх у практичних ситуаціях;
  • працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
  • аналізувати закономірності психологічного переживання;
  • аналізувати культурно-історичну детермінацію переживання;
  • здійснювати здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;
  • оцінювати критичні ситуації;
  • діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
  • обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту;
  • створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління підприємницької діяльності.

  Перевагами вивчення навчальної дисципліни є відповідність отриманих знань сучасним вітчизняним і зарубіжним тенденціям в відповідній науковій сфері.

  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія переживань» є формування системи професійних компетентностей щодо визначення пріоритетних напрямків та опанування студентами методичних підходів і прийомів психологічної діяльності, формування принципів психології та використання ïx у професійній діяльності в умовах сучасного ринку.

  Основними завданнями вивчення даної дисципліни є

  • засвоєння основних причин стресу, адаптування себе та членів команди до стресової ситуації, знаходження засобів до її нейтралізації в сучасних умовах;
  • розвиток навичок самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним i самокритичним;
  • організація діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує

  • визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання;
  • демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань;
  • формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культурних особливостей співрозмовника.;
  • розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість;
  • вирішувати етичні дилеми переживання з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності;
  • демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям.
  Трудомісткість
  4 кредита, 60 аудиторних годин, з них 26 – лекцій, 34 – практичних занять, самостійна робота 60 годин, залік, 1-2 форми поточного контролю