• МАГ-МАЙНОР Податкове планування

  Податкове планування

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з бухгалтерського обліку, економіки підприємства, фінансів.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Податкове планування» буде корисна майбутнім економістам, фінансистам, бухгалтерам тим, хто збирається здійснювати підприємницьку діяльність

  Розвиток ринкових відносин в економіці України й формування конкурентного середовища об’єктивно вимагають впровадження нових підходів до управління податковими витратами на підприємстві. Нерівномірність і суттєвість рівня податкового навантаження, наявність “тіньового” сектору економіки призводить до диспропорційності конкурентних засад, зниження фінансово-економічних показників підприємства й економіки держави в цілому. В сучасних умовах першочергового значення набуває впровадження в діяльність підприємств податкового планування – системи заходів підприємства, спрямованої на максимальне використання можливостей чинного законодавства з метою законної оптимізації податкових платежів.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • знати сучасні принципи та методи податкового планування, види та етапи податкового планування;
  • володіти методикою податкового планування;
  • здійснювати обґрунтування господарських рішень з врахуванням факторів оптимізації податків та податкових ризиків;
  • будувати методичний підхід до складання проектів податкового планування.
  • розраховувати показники податкового навантаження на підприємство;
  • складати проекти податкового планування за різними податками та зборами;
  • визначати податкові ризики по альтернативних проектах податкового планування;
  • складати податковий календар та податковий план з урахуванням здійсненних заходів податкового планування
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів  компетентностей щодо оптимізації податкових платежів суб’єктів господарювання в рамках діючого законодавства.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • вивчення теоретико-організаційних засад податкового планування;
  • засвоєння основних принципів обґрунтування господарських рішень з врахуванням факторів оптимізації податків та податкових ризиків;
  • набуття навиків самостійного складання проекту податкового планування.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності володіння методами оптимізації податкових платежів суб’єктів господарювання в рамках діючого законодавства.
  Трудомісткість
  5 кредитів, __ аудиторних годин, 1 залік, 1-2 форми поточного контролю