• МАГ-МАЙНОР Планування розвитку теріторій

  Планування розвитку територій

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Знання основ політекономії та макроекономіки.
  Коротка анотація дисципліни(загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Планування розвитку територій» буде корисна для майбутніх менеджерів, економістів та фахівців з планування та прогнозування

  Умовою ефективного управління територією є планування її подальшого розвитку. Оскільки тільки за умови добре спланованих дій можливо досягти позитивних результатів розвитку економіки окремого регіону чи всієї держави в цілому. Виваженість прийнятих управлінських рішень гарантує досягнення мети за оптимальних затрат часу та ресурсів. Процес управління складається з багатьох функцій, однак, першорядне значення має планування, що передбачає розробку стратегічних, довгострокових, поточних, оперативних планів, планів інвестиційних проектів та бізнес-планів. Актуальність вивчення дисципліни «Планування розвитку територій» обумовлена необхідністю набуття знань та професійних компетентностей щодо методів територіального планування, обґрунтування їх вибору, розробки стратегії і тактики територіального розвитку, управління земельними ресурсами для забезпечення раціонального і ефективного їх використання згідно діючого законодавства. Знання, які може здобути слухач, вивчаючи дисципліну «Планування розвитку територій», підвищать його професійну та інтелектуальну компетентність, а вміле їх використання на практиці реально засвідчить професійну майстерність фахівця.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • використовувати сучасний теоретико-методологічний інструментарій для аналізу комплексу проблем розвитку територій, визначення шляхів їх реалізації;
  • вільно орієнтуватися в основних напрямках державної регіональної політики, знати основні законодавчі акти з питань планування розвитку територій;
  • володіти системою основних показників, які характеризують існуючий потенціал регіону, динаміку соціально-економічних зрушень, запроваджувати методи планування та прогнозування;
  • аналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід планування з метою його використання у подальшій роботі.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Мета навчальної дисципліни «Планування розвитку територій» – формування професійних компетентностей з управління стратегічними та тактичними змінами територій.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  засвоєння принципів, методів і прийомів обґрунтування планових показників розвитку територій;

  вивчення системи планування в Україні, засобів и методів обґрунтування планових рішень, методології стратегічного і тактичного планування, соціально-економічного аналізу у процесі стратегічного планування, прогнозування на регіональному та місцевому рівні, інформаційної бази та організації планової роботи з розвитку територій, управління земельними ресурсами, правових основ управління земельними ресурсами.

  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності здійснювати стратегічне планування розвитку територій, планування на регіональному та місцевому рівні й управління землекористуванням
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік