• МАГ-МАЙНОР Оподаткування суб’єктів підприємництва

  Оподаткування суб’єктів підприємництва

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з бухгалтерського обліку, економіки підприємства, фінансів.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Оподаткування суб’єктів підприємництва» буде корисна майбутнім економістам, фінансистам, бухгалтерам тим, хто збирається здійснювати підприємницьку діяльність

  В сучасних умовах підприємства є однією з найбільш потужних рушійних сил економіки будь-якої країни. Серед факторів, які обумовлюють розвиток підприємств та підприємництва провідне місце займають податки. В умовах постійних змін, які відбуваються у податковому законодавстві, суб’єкти підприємництва мають ретельно слідкувати за цими змінами. Такі зміни не дозволяють суб’єктам підприємництва ефективно здійснювати процеси стратегічного та податкового планування. Тому, дисципліна «Оподаткування суб’єктів підприємництва» має допомогти студентам у вивченні особливостей оподаткування підприємницької діяльності, формуванні стратегії поведінки з контролюючими органами в сфері оподаткування, складанні податкової документації та визначенні податкових зобов’язань для виконання податкового обов’язку.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • характеризувати загальні засади оподаткування підприємницької діяльності
  • формувати стратегію поведінки при здійсненні податкових перевірок органами ДФС
  • знати порядок реєстрації платників податку та методику складання податкової документації;
  • знати порядок обчислення сум єдиного соціального внеску, порядок застосування податкової  соціальної пільги та податкової знижки
  • обґрунтовувати перехід суб’єктів малого підприємництва на спрощену систему оподаткування
  • визначати податкові зобов’язання та складати податкову документацію для платників податків
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань та практичних вмінь й навичок щодо оподаткування суб’єктів підприємництва, взаємодії з контролюючими органами в процесі господарської діяльності, розрахунку податкових зобов’язань та складання податкової звітності за різними податками.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • знання загальних засад оподаткування підприємницької діяльності;
  • обґрунтування порядку взаємодії з органами ДФС в процесі адміністрування податків та податкового контролю;
  • визначення суму податкових зобов’язань та складання податкової документації за різними податками та зборами;
  • обґрунтування переходу суб’єктів малого підприємництва на спрощену систему оподаткування
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності здійснювати податковий облік різних господарських операцій та складання податкової звітності
  Трудомісткість
  5 кредитів, __ аудиторних годин, 1 залік, 1-2 форми поточного контролю