• МАГ-МАЙНОР Нейропсихологія економічної дільності

  Нейропсихологія економічної діяльності \

  Neuropsychology of Economic Activity

  Пререквізити \ Prerequisites
  Базові знання з економічної теорії, психології, менеджменту, філософії \

  Basic knowledge of economic theory, psychology, management, philosophy

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги) \

  A brief summary of the academic discipline

  Дисципліна «Нейропсихологія економічної діяльності» заснована на основних тенденціях розвитку сучасної економіки, а саме: соціально-орієнтованого менеджменту й психології, гуманізації та психологізації економічних процесів, соціально-відповідального підприємництва, ідеях формування й розвитку людського капіталу; використання рефлексивного підходу в управлінні; суперечливості  економічної й соціальної політик  на різних рівнях менеджменту. Нейропсихологія економічної діяльності комплексно вивчає поведінку людини в процесі розподілу, виробництва та споживання товарів та послуг; вона є міждисциплінарною новою наукою в сфері якої була вперше присуджена Нобелевська премія у 2002 році. \

  Economic psychology studies people’s relations regarding the things that actually are in the process of production, exchange, distribution and consumption. This new type of knowledge is fundamentally different from the traditionally existed in economic and psychological sciences. The need for this new type of knowledge is stipulated by the fact that a manager and an entrepreneur apply the economic and psychological knowledge, separated from each other by artificial boundaries, in unity in business practices. That is why the subject of economic activity requires knowledge, where economic management methods are studied from the perspective of the perception of people, that is the aspect of  their psychology characteristics

  Вивчення цієї дисципліни сприятиме формуванню у студентів наступних вмінь та навичок щодо \ After successful studying  the academic discipline a student will obtain skills of:

  • систематизації та визначення еволюції психології господарської діяльності\ systematization and determination of the evolution of psychology of economic activity;
  • дослідження сутності економічної поведінки та факторів, що її обумовлюють\ study of the nature of economic behavior and the factors that cause it;
  • розкриття взаємозв’язку мотиваційної спрямованості особистості з вибором професійної діяльності, рівнем її трудової активності й здібностями до творчості\ disclosure of the relationship between the motivational orientation of the individual with the choice of professional activity, his level of work activity and ability to creativity;
  • дослідження психологічних засад підприємницької діяльності \research of psychological bases of business activity
  • дослідження  впливу грошей на формування особистості, мотивації грошової поведінки, ставлення людини до грошей та залежності від грошей\ study of the influence of money on the formation of personality, motivation of monetary behavior, attitude of the person to money and dependence on money;
  • дослідження  психологічних аспектів процесу споживання, мотивації споживання \ research of psychological aspects of consumption process, consumption motivation;
  • визначення ролі економічної психології в системі управління господарчою організацією \ determination of the role of economic psychology in the management system of a business organization
  • розробки  актуальних напрямів розвитку знання сучасної економічної психології \ development of actual directions of development of knowledge of modern economic psychology
  Мета та основні задачі дисципліни \The goal and the main tasks of the academic discipline
  Метa  «Нейропсихологія економічної діяльності» – оволодіння знаннями та практичними навичками в аспекті використання  психологічного  підходу   в управлінні поведінкою людей в сфері економічних відносин.

  Завдання: засвоєння узагальнених теорій та практиці економічної психології і закріплення отриманих знань  на семінарських  заняттях, формування навичок у прийнятті рішень стосовно управління економічною поведінкою

  The goal of “Neuropsychology of economic activity” is to acquire knowledge and practical skills in the aspect of using psychological approach in managing people’s behavior in the sphere of economic relations.

  Tasks: mastering the general theories and practice of economic psychology and consolidating the knowledge acquired at seminars, developing skills in decision-making in the management of economic behavior

  Компетентність, що забезпечує \The competence provided
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей щодо управління поведінкою людини в процесі економічних відносин \

  The study of the discipline provides the formation of the ability of specialists to manage human behavior in the process of economic relations

  Трудомісткість \Intensiveness (hours)
  5 кредитів, 64 аудиторних години, 1 залік, 2 форми поточного контролю.

  5 credits, 64 class hours, 1 final test, 2 forms of current control