• МАГ-МАЙНОР Міжнародні стандарти ведення бізнесу

  Міжнародні стандарти ведення бізнесу

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):
  Базові знання з теорія управління, теорія прийняття рішень, теорія стратегії, основ стандартизації та сертифікації процесів, товарів та послуг
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна “Міжнародні стандарти ведення бізнесу” буде корисна для ознайомлення широкому колу фахівців : менеджерів, керівників різних ланок.

  В умовах ведення бізнесу з іноземними парнетрами українські підприємства потребують застосування методологій, норм, принципів та стандартів ведення бізнесу (ISO, фінансової звітності, ІНКОТЕРМС); формування культури ведення бізнесу на основі методів комплаенс-аналізу та міжнародних стандартів регулювання корпоративних конфліктів.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту отримати компетенції:

  • знати інституційні обмеження міжнародного бізнесу;
  • вміти аналізувати інституційне середовище міжнародного бізнесу;
  • розуміти проблеми уніфікації міжнародних та національних стандартів ведення бізнесу;
  • знати напрями стандартизації та види стандартів в міжнародному бізнесі;
  • вміти оцінювати та застосовувати міжнародні стандарти для розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності ведення бізнесу.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей та знань щодо  впровадження та застосування міжнародних стандартів ведення бізнесу.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • розглянути сутність, види стандартів ведення бізнесу;
  • опанувати питання формування системи стандартизації процесів та продуктів підприємства;
  • розглянути питання нормативного забезпечення стандартизації ведення бізнесу;
  • оволодіти методикою оцінки рівня відповідності наявних процесів до існуючих стандартів
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей до дотримання та впровадження міжнародних стандартів ведення бізнесу
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік