• МАГ-МАЙНОР Міжнародна торгівля та торгівельна політика

  Міжнародна торгівля та торгівельна політика

  Пререквізити(базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Знання основних економічних категорій, розуміння  економічних процесів, вміння аналізувати економічні показники. Навички основ аналізу економічних явищ.
  Коротка анотація дисципліни(загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Міжнародна торгівля та торгівельна політика» це дисципліна яка дозволяє студентам оволодіти тонкощами сучасних торгівельних відносин між країнами, формами просування продукції на світові ринки, методами протекціонізму та формам їх протидії, інструментами стимулювання експортних та імпортних операцій, особливостями сучасних торгівельних війн між країнами світу, різновидами торгівельної політики країн світу, поглибити свої знання з сучасного стану та структури міжнародної торгівлі, спеціалізації країн світу та їх участі у міжнародному поділу праці, торгівельної політики країн та їх впливу на національну економіку, тарифних та нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі, прихованого протекціонізму, торгівельних війн, формування кон’юнктури світового ринку, торгівельного, платіжного балансу та коливань курсів валют, стратегій експортоорієнтування та імпортозаміщення, діяльності міжнародних організацій (ВТО, ЮНКТАД та ін.) та інтеграційних об’єднань.

  буде корисна студентам які прагнуть працювати в органах державного управління (митна, фіскальна, міграційна служби, міністерство закордонних справ, торгівельні представництва України за кордоном та навпаки, представництво закордонних компаній в Україні та ін.), менеджерам (які бажають працювати в міжнародних компаніях пов’язаних з експортом-імпортом продукції, міжнародних організаціях), фінансистам, бухгалтерам, фахівцям з управління персоналом, управління підприємствами, маркетологам, власникам приватного бізнесу (які орієнтуються на експорт або імпорт продукції з інших країн) та ін.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  поглибити свої знання з теорії та практики міжнародної торгівлі, розуміння світових процесів глобалізації економічних відносин, інструментів державного регулювання експортно-імпортних операції та їх впливу на національну економіку, зокрема на рівень внутрішніх цін, попит та пропозицію, вплив на валютний курс, визначати формат поведінки підприємства за умови застосування інструментів прихованого протекціонізму (протекціонізму) або торгівельної війни, обґрунтовувати доцільність застосування митних тарифів, вступу до інтеграційних об’єднань (зон вільної торгівлі, митних союзів та ін.).

  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою навчальної дисципліни є формування цілісного уявлення про міжнародну торгівлю та інструменти торгівельної політики, що дозволяють поглибити розуміння світових економічних процесів в епоху глобалізації та обґрунтовувати економічні рішення стосовно експорту та імпорту продукції, торгівельної політики країни, а також прогнозування коливань валютних курсів.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • поглибити розуміння теоретичного та категоріального апарату та структури міжнародної торгівлі;
  • формувати уявлення про взаємозв’язок між спеціалізацією і торгівельними відносинами та рівнем розвитку країни в умовах глобалізації;
  • навчити оцінювати вплив глобалізації та міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки;
  • формувати розуміння типів та виду торгівельної політики країни;
  • розуміти принципи використання торгівельних бар’єрів та їх переваг і недоліків;
  • формувати навички оцінки інструментів прихованого протекціонізму та їх протидії;
  • оцінювати причини виникнення торгівельних війн в міжнародній економіці та їх наслідків для країни;
  • оволодіти методиками вибору стратегій розвитку міжнародної торгівлі на рівні країни та підприємства.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до аналізу сучасного стану міжнародної торгівлі, що дозволяє вірно визначати спеціалізацію країни та її підприємств на світових ринках, залучати необхідні ресурси та світовий досвід, оцінювати торгівельні бар’єри та можливості експорту – імпорту товарів, оволодіти методикою конкурентної боротьби у торгівельних війнах між країнами, оцінювати можливість участі країни в інтеграційних об’єднаннях та їх вплив на діяльність підприємства, вплив глобалізації та світових ринків на національну економіку, тощо.
  Трудомісткість
  4 кредити, 60 аудиторних годин, 1 іспит, 4 форми поточного контролю.