• МАГ-МАЙНОР Міжнародна безпека

  Міжнародна безпека

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):
  Базові знання з дисциплін “Менеджмент”; “Міжнародні економічні відносини”, “Інформатика” «Економіка», «Правознавство»
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна “Міжнародна безпека” буде корисна для ознайомлення менеджерам всіх рівнів, державним службовцям, керівникам підприємств та установ, начальникам відділів та департаментів державних структур.

  В сучасному світі відбуваються радикальні зміни. Головною тенденцією світового розвитку стала глобалізація, спричинена технологічними змінами. З одного боку, зростає взаємозалежність країн та регіонів, а з другого — посилюється розрив між багатими та бідними державами, загострюються соціально-економічні, соціально-політичні, етнокультурні суперечності усередині країн. Тому підтримання міжнародної безпеки потребує нових підходів, нового рівня міждержавної взаємодії. У такій ситуації перебуває Україна, що зумовлює необхідність дослідження принципів забезпечення міжнародної безпеки.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту отримати знання: про систему міжнародної безпеки та ті заходи і зусилля що роблять країни як головні учасники міжнародних відносин та міжнародні органи, які сформовані суб’єктами міжнародного права. аналізувати ключові тенденції розвитку глобальної та регіональних систем безпеки; вибудовувати перспективні сценарії розвитку регіональних систем безпеки з урахуванням існуючих тенденцій та закономірностей; самостійно робити висновки щодо можливих викликів та загроз безпеці України в процесах реалізації її взаємодії з міжнародними та регіональними організаціями та окремими країнами; регіональні та міжнародні організації з питань безпеки та співробітництва; пріоритети зовнішньополітичного курсу України щодо посилення безпеки на регіональному та глобальному рівнях.

  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей та знань щодо  організації та управління міжнародною. безпекою.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • розглянути теоретико-методологічні підходи до трактування змісту безпеки у сучасних міжнародних відносинах;
  • висвітлити ключові положення концепцій міжнародної безпеки;
  • надати комплексну уяву про тенденції розвитку глобальної та регіональної системи безпеки на сучасному етапі;
  • дослідити основні аспекти міжнародної та національної безпеки, співробітництва України з міжнародними організаціями в сфері безпеки та оборони;
  • проаналізувати напрямки реалізації політики безпеки України на глобальному та регіональному рівнях;
  • розкрити роль зовнішнього фактору в процесах формування та реалізації політики безпеки України та держав світу;
  • визначити особливості діяльності міжнародних організацій, які забезпечують міжнародну безпеку
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей до  організації та управління міжнародною безпекою.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік