• МАГ-МАЙНОР Маркетинг та реклама (поведінковий підход)

  Маркетинг і реклама (поведінковий підхід)

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з основ економіки, менеджменту, маркетингу.
   Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
  Навчальна дисципліна «Маркетинг і реклама (поведінковий підхід)» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, маркетологам.

  Сучасний маркетинг та реклама мають дуже тісний зв’язок з поведінкою споживача: адже як інакше знайти «чарівний ключ» до його лояльності без розуміння самого цього споживача.

  Споживач є основним учасником маркетингової діяльності, тільки, якщо йому цікаво, для нього вигідно і корисно, він може проявити лояльне ставлення до товару компанії. Хто наш споживач – «інноватор» або «консерватор», «гедоніст» або «прагматик» можна визначити тільки за результатами досліджень його поведінки. Це є основою вибору стратегії і тактики маркетингу, формулювання привабливої ідеї рекламної кампанії.

  В дисципліні «Маркетинг і реклама (поведінковий підхід)» представлені основи впливу різних маркетингових інструментів: ціни, стимулювання збуту, персональних продажів та ін. на поведінку споживачів, при цьому значна увага приділяється рекламі, як важливому інструменту впливу на споживача.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • використовувати основи поведінки споживачів в маркетинговій діяльності;
  • приймати рішення щодо інструментів маркетингу з врахуванням їх психологічної складової;
  • вимірювати вплив реклами на споживача;
  • створювати рекламне повідомлення, враховуючи психологічний вплив його змісту та оформлення;
  • використовувати інструменти маркетингу, дотримуючись етичних норм.
   Мета та основні задачі дисципліни:
  Метою вивчення дисципліни «Маркетинг та реклама (поведінковий підхід)» є  є формування у студентів компетентності щодо визначення впливу маркетингу та реклами на поведінку цільової аудиторії та формування практичних навичок застосування різних прийомів впливу на поведінку споживачів в процесі використання відповідних маркетингових інструментів.

  Для досягнення мети поставлені такі завдання:

  • оволодіння знаннями щодо основ поведінки споживачів, застосування інструментів маркетингу,
  • здобуття навичок створення рекламного повідомлення в розрізі формальних та змістовних аспектів.
  Компетентністьщо забезпечує:
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності приймати обґрунтовані маркетингові рішення з врахуванням психологічного впливу на поведінку споживачів кожного з інструментів маркетингу.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік