• МАГ-МАЙНОР Маркетинг послуг (Service marketing)

  Маркетинг послуг

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з економіки підприємства, міжнародної економіки, світового господарства і міжнародних економічних відносин, маркетингу.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  На теперішній час в структурі економіки більшості розвинених країн домінує сфера послуг, і спостерігається тенденція щодо стійкого зростання її питомої ваги. В області нематеріального виробництва не тільки створюється значна частина ВВП, але й утворюються нові робочі місця, стимулюючи тим самим розвиток інших галузей народного господарства. Отже, дослідження проблем функціонування сфери послуг є актуальним та своєчасним, а отримання відповідних знань та навичок щодо особливостей діяльності підприємств на ринку послуг є необхідною передумовою успішної діяльності сучасних фахівців.

  В умовах загострення конкурентної боротьби на світових ринках та кризи перевиробництва суттєвого значення набувають питання здійснення маркетингових досліджень, використання ідей та принципів маркетингу у практичних ситуаціях, тому опанування теоретичними знаннями та розвиток практичних навичок щодо їх застосування у реаліях ринкової економіки є вкрай важливим для майбутніх спеціалістів. Саме тому вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг сфери послуг» є актуальним та своєчасним.

  Вивчення цієї дисципліни сприятиме формуванню у студентів наступних вмінь та навичок:

  • оцінка впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність ринку послуг;
  • здатність використання маркетингового інструментарію до дослідження сфери послуг;
  • вміння сегментувати ринок послуг відповідно до обраних чинників сегментації;
  • визначення характеристик та особливостей послуг як специфічного товару;
  • оцінка та аналіз якості і конкурентоспроможності послуги;
  • формування ціни на послуги;
  • вибір маркетингових засобів просування послуг;
  • розробка маркетингової стратегії розвитку для підприємств сфери послуг.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг сфери послуг» є набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо маркетингової діяльності підприємств сфери послуг, проведення маркетингових досліджень на ринку послуг, послуг, визначення напрямків розвитку підприємств сфери послуг в сучасних умовах та використання комплексу маркетингу заходів у їх діяльності.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • вивчення особливостей функціонування та розвитку ринку послуг;
  • використання здобутих під час навчання знань для використання маркетингового інструментарію щодо процесів виробництва, просування та реалізації послуг.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей реалізації маркетингової концепції у діяльності підприємств сфери послуг
  Трудомісткість
  3 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю.