• МАГ-МАЙНОР Корпоративні інформаційні системи на базі 1С:Підприємництво

  Корпоративні інформаційні системи  на базі 1С: Підприємство

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з інформатики та комп’ютерної техніки, інформаційних систем і технологій.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Корпоративні інформаційні системи  на базі 1С: Підприємство» буде корисна майбутнім фахівцям економічного профілю, тим хто збирається використовувати корпоративні інформаційні системи в бізнесі.

  Місія ІС – виробництво інформації для ефективного управління бізнесом. Головна мета автоматизації управління бізнесом – допомогти підприємствам у досягненні їхніх кінцевих цілей, пов’язаних з розвитком, розширенням бізнесу, завоюванням конкурентних переваг на ринку, зменшенням витрат і собівартості продукції й послуг, підвищенням їхньої якості. Ця мета досягається шляхом своєчасного надавання повної, вірогідної, якісної, адекватної інформації для прийняття рішень з управління бізнесом. Таким чином, впровадження та використання корпоративних інформаційних систем для управління бізнесом дає можливість підвищити конкурентні переваги підприємства.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • обґрунтовувати вибір корпоративної ІС відповідно до стандартів управління бізнесом;
  • в системі “1С: Предприятие 8.2”:
  • здійснювати налаштування основних параметрів системи,
  • реєструвати нову організацію в системі,
  • створювати штатний розклад,
  • здійснювати оформлення прийому на роботу в організацію,
  • планувати зайнятість персоналу,
  • планувати та відстежувати проходження навчання персоналу,
  • відображувати кадрові зміни у системі,
  • здійснювати облік грошових коштів, придбання ТМЦ та розрахунки з постачальниками,
  • здійснювати облік продажу товарно-матеріальних цінностей та розрахунків з клієнтами.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою дисципліни є викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо використання інформаційних систем як інструментарію управління бізнесом.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • засвоєння основних стандартів управління корпоративними ІС на підприємствах;
  • оволодіння практичними навичками використання ІС для управління бізнесом на базі програмного комплексу «1С: Підприємство».
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності:

  • володіти основними  методами, способами і засобами  обробки інформації за допомогою програмного комплексу «1С: Підприємство»;
  • використовувати корпоративні інформаційні системи в бізнесі.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік