• МАГ-МАЙНОР Інформаційне-аналітичне забезпечення прийняття рішень

  Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностей):
  Базові знання з дисциплін «Менеджмент»; «Фінанси», «Інформатика»
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття рішень» буде корисна для ознайомлення менеджерам з продажу, логістики, маркетингу, топ-менеджерам, аналітикам, спеціалістам та аналітикам з фінансово-економічної безпеки, фахівцям з міжнародного бізнесу.

  Підвищення динаміки та нагромадження інформаційних зв’язків призводить до зростання невизначеності при прийнятті управлінських рішень. Такі обставини обумовлюють необхідність оптимізації збору, збереження та обробки аналітичних даних. Зважаючи на це надзвичайно важливо здобути вміння формувати технології обробки аналітичних даних, які дозволять структурувати економічну інформацію, адекватно обирати метод для проведення оцінки та аналізу ефективності діяльності підприємства та підвищити рівень обґрунтованості прийняття стратегічних рішень на підприємстві.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту отримати знання щодо: теоретичних підходів, принципів розроблення та реалізації системи прийняття управлінських рішень; складу та задач  інформаційно-аналітичної системи управлінських рішень; інформаційно-аналітичного інструментарію в прийнятті управлінських рішень; вибору в системі прийняття стратегічних рішень; застосування Інтернет-ресурсів та інструментів в прийнятті управлінських рішень

  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо орієнтування в сучасному спеціалізованому інформаційному просторі щодо збору, обробки, відображення аналітичних даних та адекватного вибору і використання аналітичного інструментарію для прийняття стратегічних рішень.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • вивчення теоретичних підходів, принципів розроблення та реалізації системи прийняття управлінських рішень;
  • систематизація складу та задач інформаційно-аналітичної системи управлінських рішень;
  • вибір інформаційно-аналітичного інструментарію в прийнятті управлінських рішень;
  • вибір в системі прийняття стратегічних рішень;
  • застосування Інтернет-ресурсів та інструментів в прийнятті управлінських рішень
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей до вибору і використання аналітичного інструментарію для прийняття стратегічних рішень.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік