• МАГ-МАЙНОР Фінансові розслідування

  Фінансові розслідування

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з фінансів, макро- і мікроекономіки
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  В умовах глобалізації економіки та інтеграції національних економік до світової спільноти виникає потреба у створенні ефективної контрольно-наглядової системи, здатної запобігти легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Бо накопичені злочинні надприбутки, отримані шляхом ухилення від сплати податків, збуту наркотичних засобів, торгівлі зброєю та людьми, корупції, тощо, кримінальні структури намагаються легалізувати передусім через інфраструктуру фінансового ринку. Фахівці-економісти повинні чітко розумітися на основах фінансових розслідувань та мати сформовані навички щодо виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та вчиненню інших дій, спрямованих на недопущення легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • орієнтуватись у механізмі функціонуванням системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;.
  • визначати сутність, етапи схем з легалізації доходів на основі аналізу типологій легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
  • виявляти операції, які підлягають фінансовому моніторингу;
  • ознайомитися з методами фінансових розслідувань;
  • ознайомитися з особливостями організації фінансового моніторингу різними суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою вивчення дисципліни «Фінансові розслідування» є послідовне формування в студентів системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку системи протидії відмивання коштів в Україні та світі.

  У процесі вивчення цієї дисципліни перед студентами ставляться такі завдання:

  • визначення сутності, етапів та типології легалізації злочинних доходів;
  • ознайомлення із міжнародними нормами у сфері протидії легалізації злочинних доходів;
  • ознайомлення із функціонуванням системи фінансового моніторингу в Україні, правами та обов’язками суб’єктів фінансового моніторингу;
  • вивчення особливостей організації фінансового моніторингу різними суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, і тим самим сприяє зниженню ризику бути залученим до легалізації доходів.
  Трудомісткість
  4 кредити, 40 аудиторних годин, залік, 2 форми поточного контролю