• МАГ-МАЙНОР Філософія економіки

  «ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ»

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  Дана навчальна дисципліна розглядає специфіку економічного буття людини в багатовекторній соціальній площині. Економічна реальність існує у єдності з культурним та політичним вимірами суспільного буття, отже філософське знання розкриває соціальні, технологічні, наукові засади економіки, історико-культурні аспекти господарської діяльності людини. Такий підхід розширює світогляд студентів, сприяє розвитку їх духовного світу, культури мислення, творчих навиків в пізнанні навколишнього світу та особистій діяльності.

  Дисципліна починається із знайомства з історією філософсько-економічного знання, потім розкриває зміст його головних напрямків та розділів (господарська етика, філософія власності, філософія праці, філософія грошей, багатства та розподілу). Нарешті представлено аналіз проблем, пов’язаних з інформатизацією та глобалізацією сучасної економіки та суспільства у цілому.

  Мета навчальної дисципліни «Філософія економіки»: формування системи знань про універсальні засади та історико-культурні фактори розвитку економіки; формування уявлення про смисл, мету, принципи господарської діяльності, специфіку економічного буття людини; висвітлення динаміки розвитку та головних здобутків філософсько-економічної думки.

  Структура курсу містить такі теми:

  • Економіка як предмет філософського осмислення;
  • Антропологічний вимір економіки. Людина як суб’єкт економічної діяльності;
  • Економічна культура. Моральні аспекти економічної діяльності;
  • Філософія власності;
  • Філософія праці;
  • Філософія грошей;
  • Філософська типологізація економіки;
  • Ринок: ідейно-політичні та духовні засади;
  • Соціальні та антропологічні наслідки інформатизації економіки;
  • Економічні аспекти глобалізації.

  Компетентності, що забезпечує

  Вивчення змісту навчальної дисципліни «Філософія економіки» спрямоване на формування загальнокультурних компетентностей (загальнонаукових і соціально-особистісних). Компетентності, які формуються у результаті вивчення навчальної дисципліни:

  • здатність до визначення етапів розвитку, функцій, методів та основних здобутків філософії економіки;
  • здатність застосовувати філософський категоріальний і понятійний апарат та методологію до аналізу економічних явищ у пізнанні навколишнього світу та особистій діяльності;
  • здатність визначати економічні чинники розвитку сучасного суспільства;
  • здатність розкривати зв’язки між економічним, політичним та культурним вимірами суспільного життя;
  • здатність розуміти соціокультурні засади економічної діяльності людини;
  • здатність формувати власні світоглядні установки щодо сутності, смислу та принципів економічної діяльності.

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

  Знання основ соціально-гуманітарних дисциплін (філософія, політологія, культурологія, соціологія).