• МАГ-МАЙНОР Економіка суспільного сектору

  Економіка суспільного сектору

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з   мікро- та макроекономіки, інституційної економіки, соціальної економіки, теорії імовірностей та математичної статистики, інформатики
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Економіка суспільного сектору» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, працівникам соціальної сфери а також тим, хто збирається займатися науковою та педагогічною діяльністю.

  Дана навчальна дисципліна розглядає проблеми добробуту  та суспільного вибору, оподаткування і програм державних витрат; питання вибору напрямів та форм державного втручання в економіку, оцінювання їх ефективності; проблеми регіонального бюджетування.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • розуміти та давати науково обґрунтовані оцінки досягненням держави в сфері суспільного сектору;
  • використовувати економічні закони у вивченні конкретних питань та розв’язанні практичних завдань стосовно державних витрат, їх фінансування та доцільності, а з часом – в процесі самостійної роботи з фаху;
  • визначати ефективність впровадження соціальних програм робити їх аналіз, визначаючи їхні позитивні та негативні сторони;
  • розуміти будь-яку економічну ситуацію і власне місце в ній, а головне приймати оптимальні рішення інноваційного характеру, спираючись на використання  макроекономічного та галузевий підходів;
  • аргументовано доводити висновки, проводити економічні узагальнення як виявлення культури економічного і політичного мислення;
  • використовувати знання не лише в типових, а й у проблемних ситуаціях, в формуванні визначень доцільності державних витрат тощо
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання навчальної дисципліни є формування у магістрів цілісного світогляду і навичок системного мислення щодо економіки суспільного сектору, вміння використовувати отримані теоретичні знання та професійні компетентності в практичній та науковій роботі, що є запорукою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

  Основними завданнями вивчення дисципліни є поглиблення знань у галузі економіки суспільного сектору, вимірювання та оцінювання динаміки суспільного добробуту, аналіз переваг та недоліків зовнішніх ефектів; оцінювання оптимальності оподаткування та доцільності державних витрат; досліджувати провали ринку; аналізувати  внутрішні та зовнішні зобов’язання держави.

  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності   формувати  власні обґрунтовані  рекомендації щодо аналізу та оцінювання суспільного сектору країни та їх реалізації у практичній діяльності з урахуванням специфіки та традиційних особливостей розвитку соціально-економічної системи України.
  Трудомісткість
  3 кредити, 40 аудиторних годин, залік. 4 форми поточного контролю у вигляді тренінгів, кейс-стаді, ділових ігор, розрахункових ситуацій.