• МАГ-МАЙНОР Аналітичне забезпечення національної економіки

  АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з економічної теорії, макроекономіки, статистики, соціальної економіки, теорії ймовірності і математичної статистики.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Аналітичне забезпечення національної економіки» буде корисна майбутнім фахівцям усіх економічних спеціальностей, налаштованим займатися професійною діяльністю в державній, зовнішньо-економічній, підприємницькій та інших сферах та напрямах працевлаштування, вміти проводити аналітичне дослідження основних елементів економічної системи країни, їх динаміки, взаємозв’язків та резервів подальшого розвитку, формувати сучасну й адекватну оцінку стану та перспектив функціонування національної економіки в цілому та її окремих секторів.

  Компетентності «Аналітичного забезпечення національної економіки» стосуються отримання систематизованих знань щодо питань аналітичного дослідження ключових індикаторів формування і розвитку національної економіки країни на основі аналізу: трудового потенціалу, результатів функціонування економіки, рівня та якості життя населення, стану фінансової системи, зовнішньо-економічної діяльності.

  Особливого значення аналітичне забезпечення національної економіки набуває в умовах сучасної України, де відбувається процес структурної перебудови й реформування соціально-економічного устрою у відповідності до вимог світового рівня. Дана навчальна дисципліна є фундаментом для управління соціально-економічними процесами в країні та розробки обґрунтованої економічної політики.

  Необхідність та логіка побудови професійних компетентностей дисципліни «Аналітичне забезпечення національної економіки» спрямована на надання структурованої аналітичної оцінки основних соціально-економічних процесів, які відбуваються в країні. Для цього приділяється особлива увага вмінню розуміти й розраховувати цифрову інформацію,  яка описує функціонування національної економіки.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • визначити напрями та інструментарій аналітичного дослідження національної економіки;
  • оцінювати вплив основних факторів на рівень та динаміку трудових ресурсів;
  • розраховувати ефективність впровадження програм соціально-економічного розвитку;
  • аналізувати рівень добробуту, розвиток соціальної сфери та стану здоров’я нації;
  • досліджувати формування державного бюджету, аналітики грошового обігу, інвестицій та податкового навантаження;
  • проводити аналітичну оцінку платіжного балансу та ключових показників зовнішньо-економічної діяльності.

  Перевагами вивчення навчальної дисципліни є відповідність отриманих знань сучасним вітчизняним і зарубіжним тенденціям в відповідній науковій сфері.

  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітичне забезпечення національної економіки» є формування у студентів вмінь і навичок стосовно системи індикаторів аналітичного забезпечення національної економіки, методів їх розрахунку, визначення їх динаміки та основних взаємозв’язків.

  Основними завданнями вивчення даної дисципліни є

  • засвоєння сутності поняття, об’єкту, предмету та інструментарію аналітичного забезпечення національної економіки;
  • вивчення ключових показників аналітичного забезпечення національної економіки, умов їх використання та групування за основними напрямами дослідження;
  • оволодіння методикою розрахунку динаміки соціально-економічних явищ та процесів;
  • встановлення взаємозв’язків і закономірностей розвитку досліджуваних елементів національної економіки;
  • оцінка функціонування національної економіки стосовно норм світового рівня.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує:

  • знання сутності поняття, об’єкту, предмету та інструментарію аналітичного забезпечення національної економіки;
  • здатність аналізувати трудовий потенціал національної економіки з врахуванням демографії та міграційних процесів;
  • здійснення обґрунтованого дослідження ефективності функціонування національної економіки;
  • проведення аналітичного дослідження рівня і якості життя населення у порівнянні до світових стандартів;
  • здатність оцінювати елементи функціонування фінансової системи;
  • вміння просліджувати основні статті та пропорції складання платіжного балансу, динаміку зовнішньо-економічних операцій, внутрішньогалузеву міжнародну спеціалізацію країни.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 40 аудиторних годин, з них 20 – лекцій, 20 – практичних і семінарських занять, самостійна робота 110 годин, залік, 1-2 форми поточного контролю