• Кафедра іноземних мов та міжкультурної комунікації

  КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

  Рік заснування – 2019

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, ауд. 409

  Тел. +38 (057) 702-18-32, 3-51 (внутрішній)

  E-mail: kafimmk@hneu.net

   

  Завідувач кафедри –  кандидат філологічних наук, доцент Савицька Лариса Володимирівна

  Кафедру створено в 2019 р. на основі двох кафедр: педагогіки, іноземної філології та перекладу та українознавства. На кафедрі працюють: 2 доктори наук, 1 професор, 5 кандидатів наук, доцентів; 4 кандидати наук; 9 старших викладачів, 4 викладачів, 1 аспірант.

  Завдання кафедри — здійснювати мовну підготовку студентів, які в процесі вивчення іноземних мов набувають досвіду міжкультурної комунікації. Це забезпечує їм конкурентоспроможність у сфері майбутньої професійної діяльності.

   Основними навчальними дисциплінами кафедри є:

  • «Іноземна мова І (англійська, французька)»;
  • «Іноземна мова професійного спілкування (німецька, французька)»;
  • «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька, російська)»;
  • «Практика усного та писемного іноземного мовлення (французька, німецька, іспанська)»;
  • «Поглиблене вивчення іноземної мови за фахом (французька, німецька)»;
  • «Ділова іноземна мова І (англійська, французька);
  • «Друга іноземна мова»;
  • «Іноземна мова ІІ (німецька, французька, арабська)»;
  • «Іноземна мова ділової комунікації у міжнародному бізнесі (німецька, французька)»;
  • «Міжкультурна комунікація в міжнародному бізнесі (німецька, французька)»;
  • «Іноземна мова академічної та професійної комунікації (французька, німецька, російська)»;
  • «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців»;
  • «Друга іноземна мова початковий рівень»;
  • «Фахова іноземна мова : середній рівень»;
  • «Жанри наукового стилю»;
  • «Основи ділової комунікації»;
  • «Іноземна мова (англійська (підготовче відділення))».

  Науково-дослідницька робота: кафедра проводить науково-дослідну роботу за темою «Формування у майбутніх економістів досвіду міжкультурної комунікації в процесі вивчення іноземних мов». Напрями досліджень: проектування педагогічної системи формування досвіду міжкультурної комунікації засобами іноземної мови; модернізація змісту підготовки студентів до міжкультурної комунікації; упровадження особистісно-орієнтованої технології формування досвіду міжкультурної комунікації; розроблення дидактичних засобів управління навчальною діяльністю студентів у процесі формування досвіду міжкультурної комунікації. В межах цих тем з метою підвищення наукового та фахового рівнів кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання освіти і науки». За матеріалами цієї конференції підготовлено й опубліковано збірники наукових статей.

  За участі викладачів кафедри видано монографії: «Напрями модернізації соціально-педагогічної системи підготовки фахівців в університеті» (автори — Т. Ю. Андріяко, Т. А. Борова, Т. В. Колбіна, Т. О. Дмитренко, 2017 р.), «Основи сучасної педагогіки» (автори — Т. В. Колбіна, Т. О. Дмитренко, К. В. Яресько, 2016 р.), «Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця» (автори — Т. В. Колбіна, Т. О. Дмитренко, К. В. Яресько, 2014 р.), «Формування міжкультурної комунікації майбутніх економістів: теоретикометодологічний аспект» (автор — Т. В. Колбіна, 2008 р.), «Концепт «хитрость» в лексической системе русского языка. Концепт «хитрость» в фольклорных текстах» (автор — Л. В. Савицька, 2009 р.), термінологічний словник: «Немецко-русский словарь экономических терминов» (автори — Т. В. Колбіна, Л. В. Мельниченко, 2018 р.).

  Наукова співпраця: Кафедра забезпечує мовну підготовку за такими програмами: спільна франко-українська магістерська програма МБА «Бізнес-інформатика» з Університетом Ліон-2, спільна франко-країнська магістерська программа «Туризм» з Університетом Ліон- 2 ім. Люм’єр (Франція).

  Професори та доценти кафедри є членами Асоціації українських германістів, Асоціації іспаністів України, Британської асоціації слов’янських та східноєвропейських досліджень, Міжнародної асоціації когнітивної лінгвістики.

  Викладачі кафедри щорічно беруть участь у проведенні науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти», а також конкурсах та олімпіадах з іноземних мов.

  У своїй професійній діяльності викладачі кафедри активно використовують сучасні методи та прийоми інноваційних освітніх технологій навчання (інтерактивні, проектні, ігрові, комп’ютерні та ін.), які створюють оптимальні можливості для всебічного розкриття здібностей студентів, підсилюють мотивацію, оптимізують навчальний процес.