• Аспірантура: Мобільність аспірантів

  Мобільність аспірантів

  Загальні умови

  Академічна мобільність (далі – АМ) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  (далі – аспірантів) може бути у формі:

  • навчання за програмами академічної мобільності;
  • мовне стажування;
  • наукове стажування.

  АМ аспірантів може бути:

  • організована – здійснюється в межах економічного, політичного або міжуніверситетського академічного партнерства;
  • індивідуальна – здійснюється з власної ініціативи аспіранта.

   

  Корисні посилання для пошуку програм академічної мобільності:

  https://mon.gov.ua/ua

  http://www.britishcouncil.org.ua

  https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/ueb.html

  https://www.daad-ukraine.org/uk/

  https://institutfrancais-ukraine.com/

  https://www.chevening.org/scholarship/ukraine

  http://www.fulbright.org.ua/

  https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/

  https://www.facebook.com/youngscientists.ua/

  https://www.facebook.com/groups/grant.management/?ref=share

  https://www.facebook.com/groups/UESA1/?ref=share

   

  Аспіранти, які реалізують право на АМ, протягом навчання / стажування в закладі-партнері на території України чи за її межами не відраховуються з аспірантури Університету та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

  Аспіранти, які є учасниками програм внутрішньої АМ (в межах України), зараховуються до закладів-партнерів в Україні як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і мають права та обов’язки здобувачів вищої освіти вітчизняного закладу вищої освіти (наукової установи).

  Аспіранти можуть бути направлені на навчання / стажування за умови відповідності змісту програми навчання / стажування за програмою АМ спеціальності, за якою вони здійснюють підготовку у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  З особами, які направляються на навчання / стажування за програмою АМ, укладається договір про направлення їх на навчання / стажування до закладу-партнеру.

  Етапи, тривалість та зміст навчання / стажування аспірантів визначаються індивідуальними планами роботи та графіками навчального процесу їхньої підготовки в ХНЕУ ім. С. Кузнеця та закладі-партнері.

   

  Вимоги до аспірантів, що претендують на проходження навчання / стажування в межах АМ:

  • І-ІІІ рік підготовки в аспірантурі у ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • середній бал успішності за навчальними дисциплінами вище 75 балів за 100 бальною шкалою оцінювання;
  • відсутність академічних та фінансових заборгованостей;
  • знання основної / додаткової іноземної мови, необхідних для навчання / стажування в закладі, що приймає.
  • узгодження плану мобільності з закладом, що приймає;
  • тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки (у разі направлення на стажування);
  • мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, патенти (у разі направлення на стажування);
  • брати участь у зарубіжних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах (у разі направлення на стажування).

   

  Етапи академічної мобільності аспірантів

  Підготовка та участь аспірантів та докторантів Університету у програмах академічної мобільності відбувається у три етапи:

  1. етап: відбір учасників для участі у заявленій програмі академічної мобільності (може відбуватися приймаючою стороною – індивідуальна АМ, або ХНЕУ ім. С. Кузнеця – організована АМ) та направлення відібраних кандидатів до закладів-партнерів;
  2. етап: виконання індивідуального плану навчання / стажування за програмою академічної мобільності, перебуваючи у закладі-партнері;
  3. етап: звітування по завершенню програми академічної мобільності.

   

  Пам’ятка аспіранта, який приймає участь у програмі АМ

  1. Відбір учасників АМ в ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  За програмами організованої АМ в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, відбір учасників послідовно здійснюється:

  1. випусковою кафедрою,
  2. конкурсною комісією
  3. вченою радою Університету.

  По завершенню конкурсного відбору учасників у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (за організованої форми АМ), або отримання офіційного особистого запрошення, яке погоджується з кафедрою та вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця (за індивідуальної форми АМ) — видається наказ ректора, яким аспірант направляється на навчання / стажування за програмою АМ до іншого ЗВО  / наукової установи (дослідницької організації).

  Після затвердження кандидатів для участі у програмі академічної мобільності укладається Договір про навчання / стажування за програмою АМ (Learning Agreement / Training Agreement) між аспірантом та ХНЕУ ім. С. Кузнеця, обов’язковим додатком до якого має бути узгоджений на попередніх етапах зміст (індивідуальний план) навчання / стажування за програмою АМ.

  Аспірант зобов’язується виконувати програму навчання / стажування у закладі-партнері як невід’ємну частину програми навчання (підготовки) у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  По завершенню документального оформлення направлення аспіранта на участь у програмі АМ він має подати до Відділу міжнародних зв’язків документи не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду на навчання/стажування такі документи.

  Особиста заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) завідувача кафедри, наукового керівника та завідувача відділу аспірантури і докторантури. У цьому документі обов’язково необхідно вказувати: країну,  місто  термін відрядження; мету відрядження; джерело фінансування програми академічної мобільності (наукового стажування).

  Фотокопія першої сторінки паспорту громадянина України для виїзду за кордон;

  Витяг з наказу про зарахування на навчання до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця згідно встановленого зразка

  Витяг з протоколу засідання кафедри та вченої ради університету з позитивними рішеннями щодо рекомендації аспіранта для участі в програмі академічної мобільності (наукового стажування). Витяг із протоколу вченої ради університету складається секретарем вченої ради університету за результатами засідання вченої ради та на підставі наданого офіційного запрошення від сторони, що приймає з перекладом;

  Індивідуальний навчальний план академічної мобільності (перелік навчальних дисциплін аспірантам необхідно узгодити у відділі аспірантури і докторантури та з науковим керівником для подальшого часткового або повного перезарахування відібраних навчальних дисциплін в Університеті), або  індивідуальний план наукового стажування.

  Офіційне запрошення сторони, що приймає, на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує, а також офіційно завірений переклад запрошення українською мовою.

  Заповнена аплікаційна форма аспіранта (Application Form). Аплікаційна форма заповнюється здобувачем після вибору закладу-партнера, детального ознайомлення з його інформаційним пакетом стосовно програми навчання / стажування та інших вимог, а також консультацій із координатором програми академічної мобільності, науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і докторантури. Аплікаційна форма подається двома мовами – українською та англійською;

  Витяг з наказу ректора про направлення на навчання / стажування аспіранта;

  Договір про направлення на наукове / стажування (Learning Agreement/Training Agreement) з додатками.

  Повний пакет документів зберігається у Відділі міжнародних зв’язків.

  1. Виконання індивідуального плану навчання / стажування за програмою АМ

  Координатор програми АМ від ХНЕУ ім. С. Кузнеця впродовж усього процесу підготовки та участі аспіратів у програмі АМ підтримує зворотний зв’язок із закладом-партнером та аспірантом, який туди направлений.

  З метою отримання інформації про опановані в закладі-партнері дисципліни, кількість кредитів та отримані оцінки здобувачу, який повертається з навчання із закладу-партнера, має бути видана Академічна довідка (Transcript of Records), що містить перелік навчальних дисциплін із зазначенням їхніх назв, присвоєних кредитів ECTS та підсумковою оцінкою за шкалою ECTS.

  З метою отримання інформації про виконану в межах програми академічної мобільності науково-дослідну роботу, або мовне стажування в закладі-партнері здобувачу, який повертається зі стажування із закладу-партнера, має бути виданий Сертифікат про виконання програми стажування (довідка тощо), який має бути на офіційному бланку закладу-партнеру та / або за підписом керівника, який завірений печаткою). Цей документ, який підтверджує факт виконання і результати навчання / стажування здобувачів під час проходження програми академічної мобільності (проходження курсів, семінарів, тренінгів з вивчення іноземної мови, (результат мовного стажування студентів та аспірантів), виконання  запланованої науково-дослідної роботи тощо).

  1. Звітування по завершенню програми АМ

  Після повернення з навчання/стажування за програмою академічної мобільності аспірант Університету надає до кафедри, за якою закріплений на час підготовки в аспірантурі чи докторантурі Університету відповідно такі документи:

  • академічну довідку або сертифікат про виконання програми стажування та її завірений переклад такого документа українською мовою;
  • договір про навчання / стажування та його копію (у разі внесення змін).
  • копію закордонного паспорта з відміткою про перетин кордону України;
  • звіт про результати навчання, або звіт про стажування;
  • заяву про повернення з навчання за програмою академічної мобільності та клопотанням про поновлення на навчання.

  Після розгляду на засіданні кафедри, за якою закріплений аспірант, звіт підлягає затвердженню вченою радою Університету. Разом з цим, за клопотанням кафедри, вчена рада Університету приймає рішення щодо подальшого проходження та завершення підготовки аспіранта Університету. Строк підготовки в аспірантурі Університеті осіб, що приймали участь у програмах академічної мобільності не збільшується.

  Результати проходження аспірантом навчання /стажування заносяться до відповідного розділу індивідуального плану роботи аспіранта , у якому мало місце навчання /стажування та враховуються комісією під час наступної атестації (звітування за результатами виконання індивідуального плану роботи) аспіранта на кафедрі.