• Візуалізація даних та візуальна аналітика

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): Базові знання з інформатики та економіки.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Візуалізація даних та візуальна аналітика» буде корисна студентам всіх освітніх програм, особливо тим, хто хоче ефективно використовувати інформацію та навчитися управляти нею.

  Однією з найбільш актуальних задач, що стоять сьогодні перед провідними компаніями, є обробка і аналіз великих обсягів структурованих і неструктурованих даних з метою поліпшення якості прийнятих бізнес-рішень. Візуальна аналітика – це перспективна область, що швидко розвивається та поєднує у собі переваги графічної візуалізації і потужність аналітичних обчислень при роботі з великими масивами цифрової інформації. Візуалізація даних дозволяє виявляти закономірності, тенденції та кореляції, які в іншому випадку можуть залишитися непоміченими в традиційних звітах або таблицях.

  Даний курс дозволить вам ефективно використовувати сучасні аналітичні інструменти та інфографіку для аналізу складних, масових соціально-економічних явищ та процесів. Ви навчитеся приймати обґрунтовані рішення на основі попередньої обробки даних та їх інтерактивної візуалізації.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • обирати найбільш ефективні інструменти візуалізації даних для розв’язання конкретних бізнес-задач;
  • використовувати інструменти інфографіки та обирати аналітичні методи обробки інформації в умовах мінливого інформаційного середовища;
  • орієнтуватися в інформаційному просторі з метою збору необхідних даних;
  • підготовити інформацію для обробки сучасними методами бізнес-аналітики
  • інтерпретувати та презентувати результати аналітичних досліджень;
  • підготовити звіт за результатами проведених аналітичних досліджень.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо візуальної аналітики бізнес-процесів та прийняття ефективних рішень за допомогою використання аналітичних методів та інструментів візуалізації даних.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • визначення основних особливостей візуальної аналітики складних соціально-економічних явищ та процесів;
  • ознайомлення з сучасною інструментальною базою (програмними продуктами) візуалізації даних;
  • дослідження соціально-економічних явищ та процесів за допомогою аналітичних методів.

  Компетентність, що забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності ефективного використання сучасних інструментів візуалізації даних при вирішенні різних бізнес-завдань.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.