• Управління інноваціями

  Управління інноваціями

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання в галузі економіки, менеджменту, маркетингу.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Управління інноваціями» буде корисна майбутнім економістам, менеджерам, фінансистам, всім тим, хто планує здійснювати інноваційне підприємництво.

  Основними перевагами дисципліни є практична спрямованість на формування вмінь щодо впровадження нових технологій та досягнень НТП, здійснення ризикових капіталовкладень у трансфер технологій в сфері інноваційного підприємництва.

  При викладанні дисципліни активно застосовуються ситуаційні завдання, дискусії, презентації тощо.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • здійснювати проблемну діагностику інноваційних проектів;
  • проводити GAP-аналіз майбутніх потоків прибутку інноваційного підприємства;
  • визначати перспективні ринки реалізації інноваційних продуктів за технологією CALS (безперервна інформаційна підтримка поставок і життєвого циклу виробів);
  • будувати карти ризиків, з метою обґрунтування вибору найбільш привабливих інвестиційних проектів;
  • застосовувати на практиці методи форсайт-прогнозування: метод Делфі, метод «Дорожня карта»;
  • проводити оцінку ринкової вартості об’єктів інтелектуальної власності;
  • розробляти та оформлювати фандрайзенгові проекти.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою даної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо управління інноваціями та вміння використовувати ключові методи практичного вирішення проблем комерціалізації інновацій, застосування технологій реалізації нововведень у підприємницькій діяльності, розвитку технологій управління інноваційною діяльністю.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • оволодіння навичками організації інноваційного бізнесу, на основі методичних підходів до аналізу ризиків;
  • засвоєння основних принципів функціонування ринку інтелектуальної власності та методичних засад організації трансферу нових технологій з використанням системних методів прогнозування.

  Компетентність, що забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує у студентів формування здатності обґрунтовувати стратегічні та тактичні рішення щодо впровадження нових технологій та досягнень НТП, здійснення ризикових капіталовкладень у трансфер технологій в сфері інноваційного підприємництва.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік