• МАГ-МАЙНОР Управління іміджем підприємства

  «УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ПІДПРИЄМСТВА»

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями)

  З метою найкращого засвоєння навчального матеріалу студенти повинні до його початку опанувати знаннями й навичками в галузі економічної теорії, економіки, маркетингу, основ менеджменту, основ психології та соціології, володіти методичним інструментарієм маркетингу.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)

  В умовах конкурентної ринкової економіки набуває гостроти питання іміджу підприємства. Сильний імідж – необхідна умова для досягнення фірмою стійкого та довготривалого ділового успіху. У сучасній системі ринкових відносин життя фірми визначається не тільки тим, що та як вона робить, але й тим, що про неї думають інші люди. Саме тому створення «обличчя» фірми завжди було однією з найважливіших турбот бізнесменів усього світу – прагнення до престижу в діловому світі, популярності у споживача, репутації серед партнерів та клієнтів, авторитетності в очах власних працівників. Адже те, що думають люді про фірму, багато в чому визначає її конкурентоспроможність.

  В рамках вивчення дисципліни «Управління іміджем підприємства» передбачається висвітлення наступних питань: підходи до визначення іміджу; фірмовий стиль як фактор формування іміджу компанії; основні компоненти фірмового стилю; створення сприятливої громадської думки (паблік рилейшнз); цілі заходів PR: позиціонування PR-об’єкта, піднесення іміджу, антиреклама, відсторонення від конкурентів, контр реклама; засоби масової інформації (ЗМІ) та їх вплив на формування іміджу підприємства

  Особливістю процесу вивчення дисципліни є набуття практичних навичок зі створення окремих елементів фірмового стилю підприємства як основи корпоративного іміджу.

  Перевагою вивчення дисципліни «Управління іміджем підприємства» є оволодіння використанням PR-інструментів для формування та вдосконалення іміджу підприємства.

  Мета та основні задачі дисципліни

  Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи базових знань щодо теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та управління іміджем організації за рахунок функціонування комплексу маркетингових комунікацій в цілому та, зокрема, використання зв’язків з громадськістю, практичних навичок щодо створення позитивного іміджу організації задля підвищення ефективності управління підприємством в умовах розвитку сучасного суспільства

  Завданнями вивчення дисципліни є вивчення теоретичних питань організації й управління іміджем підприємства, вивчення й оволодіння методами, формами й конкретними інструментами планування й реалізації відносин організації із засобами масової інформації, із широкою й місцевою громадськістю, з діловими партнерами й державною структурою, з фінансовою громадськістю; вивчення й оволодіння інформаційними технологіями паблік рилейшнз, вивчення основних принципів і напрямків роботи PR-служб, вироблення рекомендацій з удосконалювання системи управління відносинами підприємства і суспільства.

  Компетентності, що забезпечує

  Після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен володіти наступними компентностями: формувати та обґрунтовувати комплекс управлінських рішень для створення, підтримання та розвитку іміджу підприємства; обґрунтовувати доцільність розробки фірмового стилю та його елементів, уміння визначати ступінь необхідності розробки певного елементу системи фірмового стилю,