• Управління активами

          Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
          Базові знання з основ інформатики, менеджменту та маркетингу
          Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
          Навчальна дисципліна «Управління бізнес-процесами» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.
          Діяльність будь-якого підприємства становить мережу бізнес-процесів, і вміння розробляти, впроваджувати, аналізувати, контролювати і вдосконалювати такі процеси є необхідним для забезпечення високої якості продукції, швидкої реакції на зміну вимог споживача. Отже, саме управління бізнес-процесами є ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності й прибутковості діяльності підприємства. У складі дисципліни вивчаються теоретико-методичні аспекти управління бізнес-процесами на підприємствах, включаючи основи моделювання, аналізу і вдосконалення бізнес-процесів
          Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
  • розуміти основні поняття теорії процесного управління;
  • вміти впроваджувати процесний підхід до управління підприємством;
  • вміти створювати моделі бізнес-процесів з використанням найпоширеніших стандартів моделювання;
  • вміти формувати збалансовану систему показників на основі стратегічних цілей підприємства, а також систему показників для вимірювання ефективності бізнес-процесу;
  • вміти аналізувати й контролювати перебіг бізнес-процесів підприємства, визначаючи недоліки бізнес-процесу й резерви підвищення ефективності його реалізації;
  • вміти вдосконалювати бізнес-процеси підприємства.
          Мета та основні задачі дисципліни:
          Мета дисципліни «Управління бізнес-процесами»: формування системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок щодо використання принципів, методів й інструментів управління бізнес-процесами.
          Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
  • отримання цілісного уявлення про зміст основних понять теорії процесного управління, розуміння особливостей процесного підходу до управління підприємством;
  • оволодіння сучасними техніками моделювання бізнес-процесів;
  • оволодіння навичками аналізу бізнес-процесів підприємства;
  • засвоєння принципів удосконалення бізнес-процесів.
          Компетентністьщо забезпечує:
          Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність розуміти основні поняття теорії процесного управління, впроваджувати процесний підхід до управління підприємством, створювати моделі бізнес-процесів з використанням найпоширеніших стандартів моделювання, аналізувати й контролювати перебіг бізнес-процесів підприємства, а також вдосконалювати їх.
          Трудомісткість:
          5 кредитів, 150 годин, залік.