• Психологія маркетингу та реклами

          Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
          Базові знання з основ маркетингу, психології, маркетингових комунікацій.
          Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
          Навчальна дисципліна «Психологія маркетингу та реклами» буде корисна майбутнім керівникам, економістам, маркетологам та рекламістам.
          Сучасний маркетинг та реклама мають дуже тісний зв’язок з психологією: адже як інакше знайти «чарівний ключ» до лояльності споживача без розуміння самого цього споживача.
          Психологія споживача, основного учасника маркетингової діяльності, така, що тільки, якщо йому цікаво, для нього вигідно і корисно, він може проявити лояльне ставлення до товару маркетингової кампанії. Хто наш споживач – «інноватор» або «консерватор», «гедоніст» або «прагматик» може відповісти тільки психологія. Це є основою вибору стратегії і тактики маркетингу, формулювання привабливої ідеї рекламної кампанії.
          В дисципліні «Психологія маркетингу та реклами» детально представлені психологічні основи впливу різних маркетингових інструментів: ціни, стимулювання збуту, персональних продажів та ін., при цьому особлива увага приділяється рекламі, як найважливішому інструменту впливу на споживача.
          Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
  • використовувати психологічні основи поведінки споживачів в маркетинговій діяльності;
  • приймати рішення щодо інструментів маркетингу з врахуванням їх психологічної складової;
  • вимірювати вплив реклами на споживача;
  • створювати рекламне повідомлення, враховуючи психологічний вплив його змісту та оформлення;
  • використовувати інструменти маркетингу, дотримуючись етичних норм.
          Мета та основні задачі дисципліни:
          Метою вивчення дисципліни «Психологія маркетингу та реклами» є формування у студентів компетентностей щодо основ психології маркетингу та реклами, практичних навичок застосування психологічних теорій та методів впливу різних маркетингових інструментів.
          Для досягнення мети поставлені такі завдання:
  • оволодіння знаннями щодо психологічних основ поведінки споживачів, застосування інструментів маркетингу,
  • здобуття навичок створення рекламного повідомлення в розрізі формальних та змістовних аспектів.
          Компетентністьщо забезпечує:
          Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності приймати обґрунтовані маркетингові рішення з врахуванням психологічної складової кожного з інструментів маркетингу.
          Трудомісткість:
          5 кредитів, 150 годин, залік.