• МАГ-МАЙНОР Поведінкова економіка

  «Поведінкова економіка»

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з менеджменту, економічної теорії, психології.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Поведінкова економіка» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, а також тим, хто зацікавлений впливом психологічних чинників на економічну поведінку та рішення людини.

  Успішність діяльності сучасного фахівця-економіста, менеджера, їх професійна самореалізація значною мірою обумовлюються не тільки володінням специфічними знаннями й економічним інструментарієм, а й спроможністю до розуміння причин поведінки людей,  що надає можливість значно підвищити точність економічних прогнозів та збільшити ефективність управлінських процесів. Отже, для підвищення якості економічних рішень і розвитку умінь цілеспрямованого впливу на соціально-економічні процеси, існує необхідність формування у фахівця-економіста уявлень про системний вплив на економічну поведінку соціальних, когнітивних та емоційних чинників, оволодіння інструментарієм та методологією їх оцінки, моделювання та використання.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • здійснювати оцінку раціональності поведінки економічних суб’єктів;
  • визначати та долати обмеження традиційної економічної моделі при вирішенні практичних економічних завдань;
  • здійснювати оцінку впливу поведінкових чинників на діяльність економічних суб’єктів;
  • застосовувати поведінкові моделі при здійсненні економічного прогнозування;
  • застосовувати методи управління внутрішньою мотивацією та трудовою активністю;
  • забезпечувати результативність, релевантність та достовірність економічних експериментів.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів знань теорії та практики поведінкової економіки, розуміння поведінкових закономірностей та їх впливу на перебіг економічних процесів, формування на цій основі професійних компетентностей у сфері прийняття економічних рішень.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • вивчення  теоретичних  положень поведінкової та експериментальної економіки;
  • за­сво­єн­ня пра­вил, прин­ци­пів, ово­ло­дін­ня інструментами та ме­то­да­ми дослідження впливу поведінкових факторів на прийняття економічних рішень;
  • удо­ско­на­лен­ня вмінь та на­ви­чок застосування поведінкових моделей у розвитку економічних відносин та управлінні економічними суб’єктами.

  Компетентність, що забезпечує вивчення дисципліни:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності здійснювати оцінку впливу когнітивних та соціальних чинників на економічну поведінку та враховувати їх при прийнятті управлінських рішень

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.