• Податковий облік та звітність

             Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
             Базові знання з бухгалтерського обліку, економіки підприємства, фінансів.
             Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
             Навчальна дисципліна «Податковий облік та звітність» буде корисна майбутнім економістам, фінансистам, бухгалтерам тим, хто збирається здійснювати підприємницьку діяльність
             Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є своєчасне та правильне здійснення обліку податкових операцій у податковій звітності. Правильний підхід до відображення в податковому обліку операцій платника податків є основою правильного їх відображення в податковій звітності. Реформи, які постійно відбуваються у податковій сфері вимагають постійної уваги фахівців податкового обліку за змінами, що стаються в податковому законодавстві. Податкова реформа, яка відбулася наприкінці 2014 року та багато положень з якої набули чинності у 2015 році, спричинила багато питань як у платників податків, так і у контролюючих органів в сфері оподаткування щодо організації ведення податкового обліку та складання податкової звітності. Всі ці зміни викликають певний інтерес фахівців в сфері бухгалтерського обліку та оподаткування.
             Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
  • знати принципи та структуру податкового обліку;
  • володіти методами податкового обліку;
  • знати способи складання та подання податкової звітності;
  • обчислювати податкові зобов’язання за основними податками та зборами;
  • використовувати нормативно-правові акти в сфері оподаткування в своїй професійній діяльності;
  • складати податкові декларації (розрахунку) за податками та зборами;
  • володіти особливостями ведення обліку суб’єктами малого підприємництва.
             Мета та основні задачі дисципліни
             Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів  компетентностей щодо ведення податкового обліку та складання звітності за загальнодержавними та місцевими податками та зборами.
             Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
  • вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання податкового обліку та звітності;
  • ознайомлення з основними складовими податкового обліку: поняття, структура, методи, принципи;
  • вивчення та характеристика загальних вимог, які ставляться до податкової звітності;
  • ознайомлення з порядком ведення податкового обліку та складання податкової звітності
             Компетентністьщо забезпечує
             Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності здійснювати облік податків та зборів та складати податкову звітність
             Трудомісткість
             5 кредитів, __ аудиторних годин, 1 залік, 1-2 форми поточного контролю