• МАГ-МАЙНОР Планування проектної діяльності

  «Планування проектної діяльності»

  Планування проектної діяльності є галуззю знання, що заслуговує на уважне вивчення внаслідок важливості її для загальної освіти студента, а також як однієї із спеціальних дисциплін підготовки магістра з управління проектами. Особливістю навчальної дисципліни «Планування проектної діяльності» є предмет дослідження – відносини між учасниками проекту, принципи, методологія та законодавчі акти планування проектної діяльності, їх вивчення з метою підвищення ефективності розробки і впровадження проектів. Перевагами вивчення даної дисципліни є набуття знань та професійних компетентностей щодо сутності, принципів, функцій, особливостей планування проектної діяльності, структури та принципів складання бізнес-плану інвестиційного проекту, складу та послідовності розробки проектної документації, проведення експертизи та оцінювання ефективності проектів.  Навчальна дисципліна «Планування проектної діяльності» складається з таких змістових модулів: управління процесами ініціації проекту, управління процесами планування проектної діяльності.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання навчальної дисципліни «Планування проектної діяльності» є засвоєння теоретичних знань щодо планування проектної діяльності та формування професійних компетентностей з управління розробкою та реалізацією проектів.

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування проектної діяльності» є вивчення класифікації проектів, сутності, принципів, функцій, процесів та особливостей планування проектної діяльності, нормативно-законодавчого її забезпечення, структури та принципів складання бізнес-плану інвестиційного проекту, методології проектного аналізу, складу та послідовності розробки проектної документації, проведення експертизи проекту, планування параметрів проекту, складання бюджету проекту, оцінювання ефективності проектів.

  Компетентності, що забезпечує вивчення дисципліни:

  У результаті вивчення дисципліни «Планування проектної діяльності» у студентів формуються наступні компетентності:

  • здатність визначати характеристики, класифікацію проектів за різними класифікаційними ознаками, складати вимоги до формування проектної групи, оцінювати внутрішнє і зовнішнє середовище, визначати стадію життєвого циклу проекту;
  • здатність визначати учасників управління проектами, функції управління проектами, основні етапи проектної діяльності, використовувати методологію та здійснювати процес планування проектної діяльності, його основних етапів;
  • вміння визначати нормативно-законодавчі акти з проектної діяльності та дотримуватися їх вимог, розробляти форми проектної (інвестиційної) пропозиції;
  • здатність визначати основні завдання бізнес-планів, етапи бізнес-планування, джерела інформації; здійснювати організаційне забезпечення бізнес-планування проекту, розробку бізнес-плану;
  • здатність визначати методи, засоби проектного аналізу, його основні складові, методологію та інструментарій  проектного аналізу;
  • вміння визначати етапи та заходи з розробки проектної документації, інформацію проектної пропозиції для надання державної підтримки;
  • здатність визначати нормативно-законодавчі акти з проведення експертизи проекту та дотримуватися їх вимог;
  • вміння визначати основні параметри та показники інвестиційного проекту;
  • здатність визначати групи бюджетів інвестиційного проекту та методичні підходи до їх розробки;
  • здатність визначати показники оцінки ефективності проектів, здійснювати вибір проектів.

  Базові знання, які необхідні для успішного опанування компетентностями:

  Знання основ економіки підприємства, менеджменту, фінансів, права, економічного аналізу.