• Оцінка ефективності розвитку підприємства

         Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
         Базові знання з економіки підприємства, менеджменту, фінансів
         Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
         Сучасний стан економічних процесів у світі, особливо в Україні, характеризується нестабільністю та пошуком нових парадигм розвитку виробництва, виробничих відносин і суспільства в цілому. Інтелектуалізація виробництва, скорочення життєвих циклів продукції і технологій, виникнення нових форм конкурентної боротьби, кооперації, альтернатив використання капіталу й одночасно вимоги уніфікації підходів до організації господарської діяльності, виснаження багатьох джерел природних ресурсів і погіршення екологічної обстановки – все це є комплексними проблемами розвитку підприємств, яким має відповідати методологія комплексного оцінювання ефективності, без якої неможливо здійснювати вибір стратегічних напрямів розвитку.
         Необхідність комплексного оцінювання ефективності з урахуванням комплексу умов розвитку підприємств, систематизація й оцінювання цих умов як системи, визначення структури та складу впливу кожної з них, а також нагальність потреб в управлінні розвитком підприємства на основі інтегрального показника системної ефективності зумовлюють вивчення цієї дисципліни та застосування цих навичок в практичній діяльності сучасних підприємств.
         Перехід до світових стандартів освіти потребує від майбутнього спеціаліста бути компетентним при застосуванні сучасних інструментів оцінки ефективності розвитку підприємства – Хосин Канрі, Збалансована система показників, тощо.
         Перевагами вивчення навчальної дисципліни є відповідність отриманих знань сучасним вітчизняним і зарубіжним розробкам в відповідній науковій сфері; наявність наукового забезпечення в бібліотеці та на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця
         Мета та основні задачі дисципліни
         Метою викладання навчальної дисципліни «Оцінка ефективності розвитку підприємства» є формування системи професійних компетентностей щодо використання методів і інструментів комплексної оцінки ефективності розвитку підприємства.
         Основними завданнями вивчення даної дисципліни є засвоєння сучасних підходів щодо оцінки ефективності та теоретичних засад комплексної оцінки ефективності розвитку; розвиток навичок практичного застосування технології оцінки ефективності розвитку підприємства; оволодіння методами й інструментами оцінки системної ефективності розвитку підприємства.
         Компетентністьщо забезпечує
         Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців, які здатні вибирати та застосовувати різні інструменти оцінки ефективності для прийняття рішення щодо розвитку суб’єктів підприємництва в залежності від певної ситуації
         Трудомісткість
         5 кредитів, 40 аудиторних годин, 1 залік, 1-2 форми поточного контролю