• МАГ-МАЙНОР Основи самоменеджменту та лідерства

  Основи самоменеджменту і лідерства

  Викладачі: к.е.н., доц. Лугова В. М., к.е.н., викл. Голубєв С. М.

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з психології, економіки, менеджменту, управління персоналом.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Основи самоменеджменту та лідерства» буде корисна студентам всіх освітніх програм, адже сприяє становленню майбутнього фахівця, як організаційного лідера, який прагне до особистісного та професійного саморозвитку і готового до кооперації з колегами, роботи в колективі.

  Уміння самоорганізувати себе є нагальною потребою компетентного фахівця, основою його успішної професійної діяльності, запорукою особистісного зростання. Головна мета самоменеджменту полягає у тому, щоб максимально використовувати власні можливості, свідомо управляти ходом свого життя, долати зовнішні обставини як у професійній, так і в особистій сфері, досягати успіху найефективнішим шляхом. Важливу роль у цьому відіграє наявність у людини лідерських якостей, здатності виконувати роль лідера.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • оперувати понятійно-категоріальним апаратом самоменеджменту та лідерства;
  • застосовувати сучасні наукові підходи до управління собою та іншими;
  • формувати навички самоудосконалення шляхом застосування методів самоменеджменту
  • застосовувати творчий підхід до самоуправління та виконання ролі лідера

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо здійснення самоуправління, саморозвитку, розвитку лідерських якостей.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • обґрунтування актуальності самоменеджменту і лідерства як складових професійної компетентності та побудова на цій основі нової моделі поведінки;
  • засвоєння основних методик самоменеджменту та лідерства для вибору індивідуальних ефективних способів здійснення професійної діяльності.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до самоуправління, саморозвитку і самостійного навчання, здатності діагностувати, аналізувати і розвивати лідерські якості, необхідні для здійснення професійної діяльності

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.