• Менеджмент персоналу

            Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
            Базові знання з дисциплін «Менеджмент»; «Управління персоналом»
            Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
            Дисципліна спрямована на вивчення особливостей управління кадрами на підприємстві, базуючись на взаємозв’язку економічних явищ і процесів; складається з питань планування потреби, рекрутингу, адаптації, професійного навчання, оцінювання, мотивації та вивільнення персоналу, а також використання різноманітних методів управління економічного, адміністративного та соціально-психологічного характеру. Студенти опановують навички визначення кількісного та якісного складу персоналу, складання резюме та проведення / проходження ефективної співбесіди, створення адаптивних методик поточного та результуючого оцінювання персоналу, формування високоефективної команди, прийому ефективних рішень в різноманітних ситуаціях
            Мета та основні задачі дисципліни
            Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних та прикладних знань з використання сучасних технологій менеджменту персоналу на вітчизняних підприємствах з урахуванням передового зарубіжного досвіду.
            Основні задачі дисципліни: опанувати методичні підходи до планування потреби в персоналі; розглянути різноманітні види та стратегії проведення співбесід при прийомі на роботу; вивчити адаптаційні технології новачка в колективі; оволодіти технологіями оцінювання персоналу та професійного навчання; вивчити способи вивільнення персоналу з підприємства; опанувати методики ефективного тім-білдінгу.
            Компетентністьщо забезпечує
            Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатностей:
  • здійснювати діагностику особливостей менеджменту персоналу в організації в умовах переходу до інформаційної економіки;
  • розробляти положення кадрової політики підприємства з урахуванням стратегії його діяльності;
  • використовувати методики пошуку та відбору персоналу у відповідності із вимогами до посади або робочого місця;
  • здійснювати планування та розрахунок потреби всіх категорій персоналу із застосуванням різних методів;
  • проводити оцінку персоналу та використовувати її результати у формуванні резерву персоналу;
  • використовувати різні форми стимулювання для підвищення ефективності роботи персоналу;
  • використовувати методики тайм-менеджменту для планування робочого часу;
  • здійснювати діагностику стану соціально-психологічного клімату в колективі;
  • визначати ефективність аутсорсингу та лізингу персоналу у розрізі професій, спеціальностей;
  • визначати рівень ефективності менеджменту персоналу
            Трудомісткість
            5 кредитів, 150 годин, залік