• Маркетинг інновацій

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Вивчення дисципліни «Маркетинг інновацій» базується на знаннях таких дисциплін, як «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка і фінанси підприємства», MS Office (Word, Excel).

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Маркетинг інновацій» буде корисна майбутнім IT-фахівцям, менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом, мати власний бізнес з урахуванням його інноваційної спрямованості.

  В сучасному світі, спроможність швидко адаптуватись до умов міжнародної конкуренції є найважливішим чинником успішного та стійкого розвитку як підприємств, так і країни в цілому, що можливо тільки за умови розуміння постійно зростаючої ролі інновацій. Таким чином, обґрунтоване управління інноваціями на основі аналізу маркетингових можливостей підприємств дає можливість підвищити їх конкурентоспроможність, збільшити прибуток та гідно представляти на потенційних та реальних ринках інноваційної продукції та технологій.

  Вивчення цієї дисципліни дасть  можливість студенту:

  • визначати та використовувати загальні принципи маркетингу інновацій;
  • розробляти стратегії маркетингу інновацій за принципом ефективного використання результатів;
  • обґрунтовувати рішення щодо товарної інноваційної політики;
  • обґрунтовувати цінові рішення при виведенні інновації на ринок;
  • забезпечувати дистрибуцію інновацій; розробляти стратегічні рішення з розвитку маркетингу інновацій, зокрема в нестабільних ринкових ситуаціях.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо використання методів розробки маркетингу інновацій, набуття практичних навичок щодо просування інновацій на ринок у реальному та віртуальному просторі (інформаційних, соціальних мережах).

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • прийняття управлінських рішень з розроблення інновацій на основі аналізу потреб ринку;
  • використання методів просування продуктових та технологічних інновацій;
  • визначення ціні на інноваційні об’єкти;
  • використання інтегрованих маркетингових комунікацій у реальній та е-економіці;
  • забезпечення та підвищення іміджу інноваційних об’єктів;
  • формування інноваційних брендів на основі сучасних моделей та управління їх використанням через бренд-сайти.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців компетентностей щодо використання методів маркетингу інновацій у реальному та віртуальному просторі за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій для забезпечення зростання вартості бренду та підвищення іміджу підприємств.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.