• МАГ-МАЙНОР Корпоративне управління

  Корпоративне управління

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Базові знання з макро- і мікроекономіки, менеджменту організацій, адміністративного менеджменту, економіки підприємств, фінансового менеджменту, стратегічного управління, етики бізнесу.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Корпоративне управління» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам.

  Провідна роль корпоративної форми підприємництва в період індустріалізації суспільства обумовила досягнення корпораціями тих панівних позицій, які вони займають в сучасній ринковій економіці та суспільстві в цілому. Основні фінансові ресурси сконцентровані саме в корпоративному секторі. Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристики основних елементів організаційного та економічного механізмів управління корпораціями.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • планувати етапи створення корпоративного підприємства;
  • застосовувати принципи функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством;
  • уникати та урегулювати корпоративні конфлікти;
  • обґрунтовувати плани трансформації корпоративних підприємств та реалізовувати їх в межах національного законодавства;
  • визначати вартість акцій підприємства та формувати його дивідендну політику.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою дисципліни є формування компетентностей щодо корпоративного управління, інституційних та інформаційних інструментів забезпечення функціонування системи корпоративного управління на вітчизняних підприємствах.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності;
  • використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;
  • застосування методів оцінювання економічної ефективності корпоративного управління.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатність робити обґрунтовані управлінські рішення щодо управління корпорацією та підвищення його ефективності.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.