• Корпоративна культура та корпоративні медіа

  Пререквізити: (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Для успішного опанування компетентностями необхідні базові знання з таких дисциплін, як: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Соціологія», «Управління персоналом».

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна буде корисною для студентів усіх форм навчання.

  Корпоративна культура – це сукупність ідей, корпоративних цінностей і норм поведінки, властивих тільки даній організації (підприємству) і формуються в ході спільної діяльності для досягнення загальних цілей. Тому формування корпоративної культури є важливою складовою існування та розвитку сучасної організації (підприємства).

  У рамках даної дисципліни розглядаються: сутність і основні елементи корпоративної культури; функції, моделі і типи корпоративної культури; відмінні особливості корпоративної культури різних країн світу; корпоративну поведінку та мотивацію працівників; роль керівника в побудові організаційної культури. Щодо корпоративних медіа, то від час занять розглядаються основні корпоративні медіа та особливості розробки фірмового стилю організації (підприємства).

  Вивчення навчальної дисципліни надає можливість студенту:

  • формувати та підтримувати корпоративну культуру на підприємстві (організації);
  • використовувати корпоративні медіа для формування та підтримання корпоративної культури на підприємстві (організації);
  • розробляти елементи фірмового стилю при формуванні та підтримання корпоративної культури на підприємстві (організації).

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Мета: формування компетентностей, які базуються на узагальненні сучасної практики застосування комунікаційних важелів при створенні та розвитку корпоративної культури засобами медіа для підвищення якості трудової діяльності та покращенню матеріального та духовного рівнів працівників

  Завдання:

  • аналіз сутності й основних елементів, функції, моделей та типів корпоративної культури;
  • дослідження основних етапів формування та підтримки корпоративної культури;
  • аналіз зміни корпоративної культури та особливості організації субкультур;
  • використання основних елементів та принципів корпоративної культури та корпоративних медіа в діяльності підприємств і організацій;
  • застосування інструментів медіа для впровадження корпоративної культури на підприємствах і організаціях;
  • особливості формування корпоративної культури засобами телебачення та радіо;
  • розробка фірмового стилю підприємства (організації) як складової корпоративної культури.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вміння розробляти і застосовувати основні корпоративні медіа та вміння створювати фірмовий стиль організації (підприємства) для формування і розвитку корпоративної культури

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.

  Презентація дисципліни «Корпоративна культура та корпоративні медіа»