• Комунікація у професійній діяльності

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Рівень володіння іноземною мовою не нижче А2.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Навчальна дисципліна «Комунікація у професійній діяльності» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, тим, хто збирається займатися підприємництвом та мати власний бізнес.

  Зміст дисципліни складають сучасне розуміння професійної комунікації у глобалізованому контексті. Основні напрями вивчення − комунікативна особистість, професійна комунікація, міжкультурне професійне спілкування.

  Особливостями дисципліни є викладення матеріалу, що поглиблює знання іноземної мови та дозволяє обирати ефективні комунікативні стратегії та тактики у професійному усному та писемному спілкуванні.

  Дана дисципліна є логічним продовженням вивчення іноземної мови та має на меті: ознайомлення студентів з актуальними проблемами людського спілкування, що розглядаються в межах професійного підходу до застосування мови.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • здійснювати ефективне спілкування в академічному та професійному середовищі;
  • оволодіти навичками адекватної мовної поведінки у різних комунікативних ситуаціях з урахуванням знань мовного етикету та немовних засобів спілкування;
  • зрозуміти важливі й різнопланові міжнародні соціокультурні проблеми, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування комунікативних компетентностей, які необхідні для ефективної участі у процесі навчання і в тих ситуаціях академічного, повсякденного та професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, сприяє підвищенню рівня володінні іноземною мовою

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • розвивати професійні міжкультурні комунікативні компетентності, бути здатним застосовувати набуті знання та вміння на робочому місці та реальному житті;
  • ефективно використовувати мову у спілкуванні;
  • використовувати мовні навички, необхідні для розуміння тем, проводити дискусії та висловлювати свою думку.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців  здатність привести до спільного знаменника рідну та іноземну культуру, успішно долати міжкультурні непорозуміння та конфліктні ситуації, здатність долати стереотипи у стосунках.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 годин, залік.