• Іноземна мова професійної комунікації

         Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Володіння англійською, французькою, німецькою, іспанською мовами не нижче рівня А 2 (згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти).
         Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
  Навчальна дисципліна «Іноземна мова професійної комунікації» буде корисною студентам усіх напрямів підготовки.
         В умовах глобалізованої економіки і розширення міжнародного співробітництва фахівці мають набути досвід професійної комунікації в міжнародному бізнесі ще під час навчання в університеті. У рамках даної дисципліни розглядаються міжкультурні особливості професійної комунікації з іноземними партнерами; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів професійного мовлення; правила ділового етикету та міжкультурної комунікації.
         Вивчення навчальної дисципліни надає можливість студенту:
  • використовувати засоби професійної комунікації у міжнародній бізнес-діяльності;
  • проводити ділові переговори з іноземними партнерами.
         Мета та основні задачі дисципліни:
         Мета: формування професійної комунікативної компетентності у міжнародному бізнесі.
         Основні завдання дисципліни:
  • розширення знань щодо фахової термінології й мовленнєвих та невербальних засобів професійної комунікації у міжнародній бізнес-діяльності;
  • формування здатності проводити ділові переговори з іноземними партнерами; аналізувати умови ринку, попиту та пропозиції, цін, стану економіки в України і за кордоном тощо;
  • удосконалення практичних навичок іншомовної мовленнєвої діяльності у процесі професійної міжкультурної комунікації та ділового ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.
         Компетентністьщо забезпечує вивчення дисципліни:
         Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців професійної комунікативної  компетентності, що складаються з лінгвістичного, соціокультурного та комунікативно-діяльнісного компонентів, набуття практичного досвіду професійної комунікації та ситуативного побутового спілкування в усній і письмовій формах.
         Трудомісткість:
         5 кредитів, 150 годин, залік.