• МАГ-МАЙНОР Бізнес-аналітика багатовимірних процесів

  БІЗНЕС-АНАЛІТИКА БАГАТОВИМІРНИХ ПРОЦЕСІВ

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з теорії ймовірностей і математичної статистики, макроекономіки та мікроекономіки
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна «Бізнес-аналітика багатовимірних процесів» буде корисна майбутнім економістам, менеджерам, бізнес-консультантам, особливо тим фахівцям, хто збирається займатися аналітикою та моделюванням економічних процесів, управлінням бізнесу.

  Процеси формування та ухвалення рішень з управління економічними об’єктами в умовах неповної інформації мають ґрунтуватися на використанні новітнього інструментарію бізнес-аналітики та економіко-математичного моделювання. Це надає змогу зменшити первісну інформаційну невизначеність завдяки підвищенню якості інформації, яка використовується під час управління. Сучасний спектр методів економіко-математичного моделювання дозволяє проводити ґрунтовний аналіз поведінки багатовимірних економічних бізнес-систем.

  Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • виділяти й аналізувати багатовимірні об’єкти в економіці та системах бізнесу;
  • складати змістовний опис моделі на базі принципів моделювання під час аналізу економічних систем;
  • проводити дослідження економічних систем та процесів методами багатовимірного статистичного аналізу;
  • вибирати та використовувати математичний апарат для побудови моделей класифікації на базі алгоритмів кластер-процедур;
  • будувати моделі класифікації об’єктів на основі методів дискримінантного аналізу;
  • здійснювати лінійне упорядкування багатовимірних об’єктів;
  • виділяти об’єкти-репрезентанти в однорідних групах;
  • використовувати спеціальні аналітичні процедури та методи для скорочення простору багатовимірних ознак.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою дисципліни є набуття компетентностей з практичного застосування методів моделювання багатовимірних економічних систем, що функціонують в умовах невизначеності.

  Для досягнення мети поставлено такі основні завдання: сформувати у студента концептуальні знання та навички застосування методів і моделей, математичного апарату, сучасних концепцій, які визначають різні підходи до моделювання складних багатовимірних соціально-економічних систем.

  Компетентність, що забезпечує
  Розробляти та здійснювати побудову економіко-математичних моделей в галузі бізнес-аналітики та опрацювання даних; здатність вибирати різні підходи до моделювання багатовимірних процесів та соціально-економічних систем.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 аудиторних годин, залік