• Автоматизація процесів бізнес-планування

  Автоматизація процесів бізнес-планування

  Пререквізити (базові знання, необхідні для успішного опанування компетентностями):
  Базові знання з інформатики, вищої математика, теорії ймовірності та математичної статистики, фінансів, менеджменту, теорії управління.
  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги)
  Навчальна дисципліна “Автоматизація процесів бізнес-планування” буде корисна для магістрів усіх форм навчання, які планують займатися власним бізнесом або займати керівні посади в компаніях.

  Предметом дисципліни є технології автоматизації процесів планування проектів та підтримки прийняття рішення керівником проекту.

  Актуальність вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:

  • застосовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності;
  • створювати бізнес-плани;
  • розробляти проекти, проводити аналіз отриманих результатів та організовувати обробку економічної інформації за допомогою пакетів програм MS Project та Project Expert;
  • проводити оптимізацію проектів;
  • презентувати проекти.
  Мета та основні задачі дисципліни
  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців системи компетентностей у використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності для вирішення економічних задач; застосування програмних продуктів Microsoft Project та Project Expert для роботи менеджерів та економістів.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • набуття практичних навичок у створенні бізнес-планів та керуванні проектами за допомогою сучасних програмних продуктів;
  • формування теоретичних знань та практичних навичок щодо механізму управління ризиками та стратегічної оцінки бізнесу.
  Компетентність, що забезпечує
  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців знань етапів розробки та процесів створення проектів;

  • здатність розробляти та створювати бізнес-плани;
  • здатність проводити оптимізацію проектів;
  • користуватися спеціальним програмним забезпеченням MS Project та Project Expert для управління проектами.
  Трудомісткість
  5 кредитів, 150 годин, залік.