• Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств

  Аналіз та оптимізація бізнес-процесів підприємств

  Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):

  Володіння комп’ютером на рівні користувача, знання основних процесів функціонування підприємств.

  Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):

  Для того, щоб управляти сучасними підприємствами, потрібно мати глибоке розуміння їх внутрішніх механізмів. Тому фахівці повинні розуміти, як підприємство працює та взаємодіє. Для цього потрібно мати широке уявлення про організацію як зовнішніх, так і внутрішніх його процесів.

  Навчальна дисципліна буде корисна всім, хто бажає навчитися моделювати, аналізувати існуючі процеси та намагається їх удосконалити для підвищення ефективності та конкурентоздатності.

  Протягом вивчення дисципліни основну увагу буде приділено не теоретичним аспектам, а саме практичним навичкам, завдяки яким можна буде навчитися на практиці будувати модель бізнес-процесу, аналізувати та оптимізувати її.

  Особливу увагу буде приділено моделюванню бізнес-процеів за методологією BPMN, яка набуває все більшої популярності в останній час (зокрема використовуючи програмні продукти BizAgi, IBM WebSphere тощо). Буде проаналізовано сфери застосування цієї методології у порівнянні з IDEF, DFD, eEPC, UML тощо.

  Окрему увагу буде приділено використанню ділових ігор у вирішенні задач з оптимізації бізнес-процесів, зокрема на прикладі програмного продукту IBM INNOV 8.

  Мета та основні задачі дисципліни:

  Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців компетентностей щодо можливостей аналізувати існуючі бізнес-процеси, моделювати бізнес-процеси за допомогою методології BPMN, здійснювати імітаційне моделювання бізнес-процесу та оптимізувати його на основі отриманої інформації.

  Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

  • навчити ідентифікувати існуючі бізнес-процеси підприємств;
  • навчити розробляти модель бізнес-процесу, визначаючи основні його етапи;
  • навчити аналізувати модель бізнес-процесу (в тому числі за допомогою імітаційного моделювання);
  • навчити оптимізувати та перебудовувати бізнес-процеси, а також контролювати їх подальший перебіг.

  Компетентністьщо забезпечує:

  Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців компетентності використовувати існуючі на українському та закордонному ринках програмні продукти для моделювання, аналізу та оптимізації бізнес-процесів підприємств.

  Трудомісткість:

  5 кредитів, 150 години, залік.