• 1С: Обліковий консалтинг в управлінні бізнес-процесами підприємства

            Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
            Знання організації бізнес-процесів підприємства та їх обліково-інформаційного забезпечення. Володіння програмою 1С Підприємство 8.2 на рівні користувача.
            Коротка анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги):
            Навчальна дисципліна буде корисна студентам які бажають спробувати отримати сертифікат користувача 1С за рівнем «1С: професіонал».
            Сучасні тенденції ринку праці такі, що адміністративний персонал повинен володіти навичками роботи з 1С: Підприємство 8.2. При прийманні на роботу перевага віддається тим кандидатам, які можуть працювати у програмі, створювати документи, формувати регістри та звіти за вимогами користувачів.
            Викладання дисципліни представляє 1С: консалтинг бізнес-процесів виробничого підприємства для прийняття управлінських рішень, а саме створення, обробка та використання обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів виробничого підприємства від складання регламентованих та не регламентованих регістрів до складання фінансової, податкової та управлінської звітності підприємства. Формуються компетентності з основ ведення облікового процесу виробничого підприємства, використання отриманої інформації для прийняття управлінських рішень та бізнес-планування.
            Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
  • володіти комп’ютерною програмою 1С:Підприємство 8.2 (конфігурація «Управління виробничим підприємством»);
  • ведення складського обліку товарно-матеріальних цінностей, їх переміщення, переоцінки та інвентаризації; ведення обліку з отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг, їх реалізації;
  • відображення процесу виробництва в 1С: Підприємство 8.2 та калькулювання собівартості готової продукції з використанням аналітичних ознак та групувань;
  • складання звітів з виробництва за необхідними користувачу параметрами;
  • ведення регламентованого обліку розрахункових операцій;
  • складання регламентованих облікових регістрів, фінансової та податкової звітності, проведення їх аналізу з метою прийняття виважених управлінських рішень;
  • складання аналітичних звітів за вимогами системи управління в комп’ютерній програмі 1С: Підприємство 8.2;
  • консалтинг бізнес-планування господарської діяльності підприємства.
            Мета та основні задачі дисципліни:
            Мета дисципліни – опанування компетентностей з обробки обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів виробничого підприємства, створеного в умовах комп’ютерної програми 1С: Підприємство 8.2, та створення звітів за вимогами системи управління.
            Основні завдання дисципліни:
  • систематизація набутих знань щодо обліково-інформаційного забезпечення бізнес-процесів виробничого підприємства;
  • засвоєння методичних підходів та практичних прийомів складання регламентованих облікових регістрів, фінансової та податкової звітності, аналітичних звітів за вимогами системи управління в комп’ютерній програмі 1С: Підприємство 8.2;
  • консалтинг бізнес-планування господарської діяльності підприємства.
            Компетентністьщо забезпечує:
            Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності обробки та використання обліково-аналітичного забезпечення бізнес-процесів виробничого підприємства з метою прийняття виважених управлінських рішень та створення бізнес-планів.
            Трудомісткість:
            5 кредитів, 150 годин, залік.