• Відділ міжнародних зв’язків

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9-А,

  ХНЕУ, Науково-бібліотечний корпус, 4 поверх, ауд. 405

  Тел. +38 (057) 702-11-90, 2-19 (внутр)

  Блог відділу: http://depint2001.blogspot.com/

  Е-mail: depint@hneu.edu.ua

  Пошта: international@hneu.net

  Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця активно розвиває міжнародні зв’язки і розширює співпрацю з міжнародними фондами, асоціаціями, організаціями, а також зарубіжними вищими навчальними закладами. Університет плідно співпрацює з Програмою академічних обмінів ім. Фулбрайт в Україні (з 2002 р.), Фондом Народонаселення ООН (з 2003 р.), Асоціацією економічних університетів Південно-Східної Європи та Чорноморського регіону (з 2008 р.), Асоціацією європейських університетів (з 2009 р.), Асоціацією франкофонних університетів (з 2009 р.), Організацією економічного співробітництва та розвитку (з 2012 р.), Міжнародним інститутом адміністративних наук і Міжнародною асоціацією шкіл та інститутів адміністрації (з 2013 р.) та ін. У 2004 році ХНЕУ приєднався до Magna Charta Universitatum і почав активно впроваджувати стандарти освіти, спільні з тими, що діють у країнах Європейського співробітництва.

  ХНЕУ підтримує широкі міжнародні зв’язки з вищими навчальними закладами близького та далекого зарубіжжя з метою підготовки, перепідготовки та вдосконалення професійних навичок спеціалістів, організація спільних науково-дослідних заходів, обмін студентами, аспірантами і викладачами, підготовка спільних проектів для участі в конкурсах на отримання грантів. Серед закордонних ВНЗ партнерами ХНЕУ є університети з багатьох країн, а саме: Австрії, Франції, Росії, Білорусі, Китаю, Італії, Вірменії, Німеччини, Польщі, Чехії,Канади, США та ін.

  ХНЕУ має достатній досвід у координуванні спільними програмами підготовки бакалаврів і магістрів, серед яких:

  Назва програми Назва університету
  Франко-українська програма підготовки магістрів МВА «Бізнес-інформатика» Університет Ліон-2 ім. Люм’єр (Франція)
  Франко-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля» Університет Ліон-2 ім. Люм’єр (Франція)
  Польсько-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» Вища школа менеджменту охорони праці (м. Катовіце, Польща)
  Польсько-українська програма підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Менеджмент» Університет Humanitas (м. Сосновець, Польща)
  Франко-українська програма підготовки магістрів за спеціальністю «Створення нових інноваційних підприємств» Університет Монпельє 2 (Франція)
  Австро-українська програма підготовки бакалаврів за напрямами підготовки «Менеджмент» і «Маркетинг та глобальні продажі» Університет прикладних наук Верхньої Австрії (м. Штайр, Австрія)
  Литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів публічного адміністрування (Master of Public Administration) з Університетом Миколаса Ромеріса, м Вільнюс (Литва); Mykolas Romeris University (MRU) (Vilnius, Lithuania)
  Спільна польсько-українська магістерська програма «Human Recourse Management» з Громадською Академією Наук Polish-Ukrainian master’s program
  “Human Recourse Management” with University of Social Sciences (Poland)
  Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та іформаційні системи
  в підприємництві» (Словаччина)
  School of Economics and Management of Public Administration in Bratislava (Slovakia)

  Стратегічні завдання міжнародної діяльності

  Забезпечення позиціонування університету у світовому освітньому просторі на основі формування гідного іміджу університету, міжнародної репутації, реалізації Європейської кредитно-трансферної системи, конкурентних переваг у науковій сфері, висвітлення результатів наукової та науково-дослідної діяльності у світовому просторі.

  Відповідно до стратегії розвитку університету, що має у своїй основі збереження традиції української вищої освіти та орієнтацію на євро­пейські і світові навчальні стандарти й цінності, партнерство з інозем­ними вищими навчальними, науковими та культурними уста­новами через поглиблення інтеграції в Європейський та світовий освітній простір належить до числа пріоритетних завдань Харківського націо­нального економічного університету імені Семена Кузнеця.

  Накопичений досвід участі університету в міжнародних освітніх проектах, програмах академічної мобільності, асоціаціях та консорціумах університетів дозволяє ставити стратегічне завдання становлення ХНЕУ ім. С. Кузнеця не як об’єкта, а як суб’єкта перетворень у Європейському просторі вищої освіти.

  Головним завданням відділу міжнародних зв’язків є сприяння реалізації принципу освітньої діяльності ХНЕУ, а саме інтеграції ХНЕУ до європейського та світового освітніх просторів. Діяльність відділу має на меті поглиблення співпраці та кооперації з іноземними навчальними закладами та науковими установами, а також формування позитивного іміджу ХНЕУ у закордонних освітянських та наукових колах. Стратегічними цілями розвитку міжнародної кооперації в ХНЕУ є:

  • покращення міжнародної прозорості навчальних програм і визнання кваліфікацій,
  • сприяння мобільності студентів, викладачів та наукових працівників,
  • отримання позабюджетного фінансування від міжнародних фондів, програм та ініціатив, що діють у галузі освіти, та ін.

  Конкурентні переваги міжнародної діяльності

  • Вивчення іноземної мови студентами впродовж усього періоду навчання по 6 – 8 годин на навчальний тиждень. Як результат – 384 особи отримали сертифікати ВЕС Кембриджського університету та відсутність проблем із конкурсом у процесі набору на спільні магістерські програми з фран­цузькими та австрійськими університетами.
  • Функціонування чотирьох спільних магістерських програм з уні­верситетами Франції та Австрії (див. табл. 41).
  • Наявність в університеті системи таких міжнародних інформа­ційно-навчальних центрів, як: Інформаційно-аналітичний центр Світового банку, Інформаційний центр Європейського Союзу, Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР), Центр Універси­тетської успішності, Start-up центр.
  • Робота ректора в раді Університетської агенції франкофонії світу експертом науково-освітніх програм, що фінансуються Бюро франкофонії у Східній та Центральній Європі, Президентом “Альянс Франсез” у м. Харків.
  Відділ підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи к.е.н., проф. Володимиру Єгоровичу Єрмаченко.