• Професійні компетентності випускника за спеціалізацією «Економічна кібернетика»

  • Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні.
  • Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
  • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
  • Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
  • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.
  • Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
  • Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.
  • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
  • Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності.
  • Здатність здійснювати побудову моделей складних задач прийняття рішень.
  • Здатність розробляти стратегії розвитку економічних систем різного призначення та рівня ієрархії
  • Здатність обґрунтовувати рішення щодо управління підприємством (установою, окремим підрозділом) в умовах невизначеності та конфлікту, розробляти програми оздоровлення підприємства