Вступ до аспірантури і докторантури у 2018 році

Вступ до аспірантури

ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії за такими науковими спеціальностями:

 • 011  Освітні, педагогічні науки.
 • 051  Економіка.
 • 071  Облік і оподаткування.
 • 072  Фінанси, банківська справа та страхування.
 • 073  Менеджмент.
 • 075  Маркетинг.
 • 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • 122  Комп’ютерні науки.
 • 242  Туризм.
 • 281  Публічне управління та адміністрування.
 • 292  Міжнародні економічні відносини.

Загальний ліцензований обсяг 66 осіб.

До підготовки у аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (за основним місцем роботи), мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році).

Документи

Для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора філософії вступники подають такі документи:

 • заява про вступ на навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за конкретною спеціальністю;
 • оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографія (на бланку);
 • особовий листок з обліку кадрів (на бланку) засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) встановленого зразка, завірений завідувачем кафедри та науковим керівником (Зразок);
 • копії опублікованих наукових праць (статей у вітчизняних фахових виданнях, у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, тез доповідей на наукових всеукраїнських та/або міжнародній конференції) (за наявності), завірені передбачуваним науковим керівником;
 • дипломи переможця (або/та призера) міжнародних та/або всеукраїнських (МОН України) студентських олімпіад, конкурсів з фаху, конкурсів наукових студентських робіт (МОН України) з фаху (за наявності);
 • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності, за підписом передбачуваного керівника (Зразок);
 • відгук передбачуваного керівника на наукову доповідь (реферат);
 • відгук передбачуваного керівника за результатами співбесіди з вступником;
 • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
 • медична довідка за формою № 086-у;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.

Паспорт, оригінал диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.

Прийом документів

Прийом документів, необхідних для вступу до аспірантури проводиться з 01.08.2018 р. по 20.08.2018 р. відбірковою комісією аспірантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 406 ауд. бібліотечного корпуса).

Порядок роботи відбіркової комісії аспірантури

понеділок – п’ятниця  10.00 – 16.00;
субота 10.00 – 14.00;
неділя – вихідний.

 

Вступні іспити

Вступні випробування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувачів ступеня доктора філософії складаються з:

вступного іспиту з іноземної мови* (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) у письмовій формі за білетами, складеними за програмою вступних фахових випробувань з іноземної мови, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»).

вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) у письмовій формі за білетами, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності, ухваленими вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця та розміщеними на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця (у розділі «Наука»: «Вступ до аспірантури»).

Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до аспірантури є середній бал вступника за дипломом магістра (спеціаліста) та його попередніми науково-дослідницькими досягненнями (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році).

Розклад вступних іспитів

 • 23.08.2018 р. – додаткове вступне випробування для іноземних громадян з мови навчання (української);
 • 27.08.2018 р. – вступний іспит з іноземної мови;
 • 30.08.2018 р. – вступний іспит зі спеціальності.
Вступний іспит
Дата
Час
Аудиторія
Іспит з іноземної мови
27 серпня 2018
10.00
402 (бібліотечний корпус)
Іспит зі спеціальності:
30 серпня 2018
12.00
102 (корп. 1)
011 Освітні, педагогічні науки
051 Економіка
103 (корп. 1)
071 Облік і оподаткування
104 (корп. 1)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
110 (корп. 1)
073 Менеджмент
204 (корп. 1)
075 Маркетинг
205 (корп. 1)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
206 (корп. 1)
122 Комп’ютерні науки
207 (корп. 1)
242 Туризм
208 (корп. 1)
281 Публічне управління та адміністрування
209 (корп. 1)
292 Міжнародні економічні відносини
212 (корп. 1)

Консультації з питань вступних іспитів до аспірантури у 2018 році відбудуться:

Консультація з питань додаткового вступного випробування для іноземних громадян – з мови навчання (української) відбудеться 22 серпня 2018 року.

Конкретний час та місце проведення консультацій буде опубліковано на офіційному сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця у розділу «Наука», підрозділі «Дошка оголошень».

Консультації
Дата
Час
Аудиторія
Іноземна мова
22 серпня 2018
1000
402 (БК)
011 Освітні, педагогічні науки
22 серпня 2018
1400
на кафедрі педагогіки та іноземної філології 502 (1-й навчальний корпус)
051 Економіка
22 серпня 2018
1400
ауд. 402 (бібліотечний корпус)
071 Облік і оподаткування
22 серпня 2018
1400
на кафедрі бухгалтерського обліку
ауд. 208 (головний навчальний корпус)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
22 серпня 2018
1400
на кафедрі банківської справи ауд. Л44
073 Менеджмент
22 серпня 2018
1400
на кафедрі менеджменту та бізнесу ауд. 703 (бібліотечний корпус)
075 Маркетинг
22 серпня 2018
1400
на кафедрі економіки і маркетингу ауд. 413 (1-й навчальний корпус)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
22 серпня 2018
1400
на кафедрі підприємницької діяльності ауд. 49 (2-й навчальний корпус)
122 Комп’ютерні науки
22 серпня 2018
1400
на кафедрі інформаційних систем ауд. 412 (головний навчальний корпус)
242 Туризм
22 серпня 2018
1400
на кафедрі туризму ауд. 316 (1-й навчальний корпус)
281 Публічне управління та адміністрування
22 серпня 2018
1400
на кафедрі державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ауд. 402
(1-й навчальний корпус)
292 Міжнародні економічні відносини
22 серпня 2018
1400
на кафедрі міжнародного бізнесу та економічного аналізу ауд. 36 (2-й навчальний корпус)
Додаткове вступне випробування до аспірантури для іноземних громадян з мови навчання
22 серпня 2018
1600
402 (БК)

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма вступного випробування з української мови для іноземних громадян

Програма вступного випробування зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Програма вступного випробування зі спеціальності 051 Економіка

Програма вступного випробування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування

Програма вступного випробування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Програма вступного випробування зі спеціальності 073 Менеджмент

Програма вступного випробування зі спеціальності 075 Маркетинг

Програма вступного випробування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма вступного випробування зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Програма вступного випробування зі спеціальності 242 Туризм

Програма вступного випробування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Програма вступного випробування зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Увага!

З 03.09.2018 року по 05.09.2018 р. для аспірантів 1-го року підготовки (вступу 2018 року) будуть проведені презентації дисциплін вільного вибору з циклу професійної наукової підготовки на 1 рік навчання. Графік проведення буде повідомлено пізніше.

Зарахування

Зарахування вступників до аспірантури відбувається до 15.09.2018 р.

Термін підготовки в аспірантурі для здобуття ступеня доктора філософії складає 4 роки та закінчується захистом дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Після вступу (зарахування)

У п’ятиденний термін після зарахування до аспірантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувач (аспірант) зобов’язаний подати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:

 • згоду на обробку персональних даних;
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
 • графік робочого часу (за зразком, який розміщено на офіційному сайті у розділі «Наука», «Дошка оголошень»), якщо аспірант працює.

Не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування, аспірант зобов’язаний обговорити і затвердити тему дисертації на засіданні кафедри, за якою він закріплений на час підготовки у аспірантурі, після чого він надає до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та заповнену форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі (не пізніше місяця з дня зарахування до докторантури) тема дисертації аспіранта (за його присутності) обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (за необхідності з уточненнями)  вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Протягом місяця з дня зарахування, аспіранти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) аспіранта в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.

Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році).

 

Вступ до докторантури

ХНЕУ  ім. С. Кузнеця здійснює набір на підготовку здобувачів ступеня вищої освіти доктора наук за такими науковими спеціальностями:
 • 051 Економіка;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

До докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця приймаються (за держзамовленням та на умовах контракту) особи, які мають:

 • ступінь доктора філософії (кандидата наук);
 • наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності.

Термін навчання у докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця – 2 роки.

Тема дисертації

Тема дисертації докторанта має бути затвердженою на засіданні кафедри не пізніше ніж за 2 місяці до вступу у докторантуру.

Документи

Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в докторантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі документи:

 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХНЕУ ім. С. Кузнеця, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням здобутої спеціальності;
 • копію диплома доцента та/або професора (за наявності);
 • заява про вступ;
 • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до докторантури на очну форму навчання);
 • особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
 • автобіографію (на бланку);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів встановленого зразка, завірений вченим секретарем ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
 • розгорнутий план дослідницької роботи, який містить інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, за підписом наукового консультанта;
 • довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для поселення до гуртожитку;
 • медичну довідку за формою № 086-у;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.

Паспорт, диплом доктора філософії або кандидата наук державного зразка та додатка до нього, а також військовий квиток пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення оригінала не приймаються.

 1. На момент подання документів для участі у конкурсі на вступ до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця має бути виконано не менше 70% дисертаційного дослідження.
 2. Для участі у конкурсі на вступ до  докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобуття ступеня доктора наук вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає на кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом двох тижнів з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їхні наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд ради відповідного факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 3. Наступні 2 тижні рада факультету  розглядає висновки кафедр та заслуховує доповіді всіх вступників до докторантури щодо плану дослідницької роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Шляхом таємного голосування рада визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
 4. Вчена рада ХНЕУ ім. С. Кузнеця в місячний строк розглядає висновки рад факультетів і приймає рішення щодо зарахування до докторантури кожного вступника та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ХНЕУ ім. С. Кузнеця із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

Прийом документів

Прийом документів, необхідних для вступу до докторантури проводиться з 01.08.2018 р. по 31.08.2018 р. відбірковою комісією докторантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 406 ауд. бібліотечного корпуса).

Порядок роботи відбіркової комісії докторантури

 • понеділок – п’ятниця  10.00 – 16.00;
 • субота 10.00 – 14.00;
 • неділя – вихідний.

Зарахування

Зарахування вступників до докторантури відбувається до 1.09.2018 р.

Після вступу (зарахування)

У п’ятиденний термін після зарахування до докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця здобувач (докторант) зобов’язаний подати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця такі документи:

 • згоду на обробку персональних даних;
 • копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи;
 • графік робочого часу (за зразком, який розміщено на офіційному сайті у розділі «Наука», «Дошка оголошень»), якщо докторант працює.

Протягом місяця з дня зарахування, докторант має обговорити і затвердити тему дисертації у комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю. Для цього не менш ніж через 2 тижні з дня зарахування (щонайменше 2 тижні до засідання  комісії із затвердження тем дисертацій за певною спеціальністю) докторант має надати до відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця протокол з засідання кафедри та форму (встановленого зразка) обґрунтування теми дисертації. Надалі тема дисертації обговорюється на засіданні відповідної комісії та затверджується (з уточненнями) вченою радою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Протягом місяця з дня зарахування, докторанти заповнюють індивідуальний план роботи (планові показники) в двох екземплярах та надають його до відділу аспірантури і докторантури.

Взаємні зобов’язання університету та докторанта, який навчається за державним замовленням або за кошти фізичних або юридичних осіб, визначаються в договорі, який аспірант (докторант) підписує з ХНЕУ ім. С. Кузнеця (см. Правила прийому до аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця у 2018 році).

Результати вступного іспиту з іноземної мови, який відбувся 27 серпня 2018 р.

Гончарова Оксана Миколаївна
100
Кіріченко Ксенія Андріївна
80
Красна Аліна Олександрівна
78
Полянський Владислав Олександрович
90
Сущенко Сергій Станіславович
60
Тутова Анастасія Сергіївна
90
Собакар Маргарита Вікторівна
95
Коцюба Олена Володимирівна
100
Гресь Георгій Олександрович
100
Маркіна Катерина Ігорівна
75
Воронюк Єгенія Валеріївна
60
Комишан Антон Сергійович
63
Касенкова Катерина Віталіївна
65
Ющенко Наталія Вікторівна
75
Ковальчук Кристина Вадимівна
60

Результати вступного іспиту зі спеціальності, який відбувся 30 серпня 2018 р.

Гончарова Оксана Миколаївна
90
Кіріченко Ксенія Андріївна
82
Красна Аліна Олександрівна
89
Полянський Владислав Олександрович
87
Сущенко Сергій Станіславович
74
Тутова Анастасія Сергіївна
82
Собакар Маргарита Вікторівна
95
Коцюба Олена Володимирівна
98
Гресь Георгій Олександрович
93
Маркіна Катерина Ігорівна
93
Воронюк Єгенія Валеріївна
90
Комишан Антон Сергійович
90
Касенкова Катерина Віталіївна
88
Ющенко Наталія Вікторівна
90
Ковальчук Кристина Вадимівна
90