• Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

  Рік заснування – 1991

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, перший корпус, ауд. 203, 219

  Тел. +38 (057) 702-11-86, 3-63 (внутрішній)

  E-mail: kafukraine@hneu.edu.ua

  Сайт: http://www.fsf.hneu.edu.ua/

  Завідувач кафедри – професор, кандидат філологічних наук Черемська Ольга Степанівна.

  На кафедрі працюють 28 викладачів, серед яких 1 професор, 12 мають вчене звання, 18 – науковий ступінь.

  Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян забезпечує вдосконалення гуманітарних знань студентів економічного вищого навчального закладу, формування високого рівня мовної компетенції майбутнього фахівця у професійній, науковій сферах комунікації за національними та міжнародними стандартами.

  Завдання кафедри – сприяти оволодінню державною мовою як інструментом фахового самовираження й удосконалення майбутніх економістів, забезпечити володіння російською мовою іноземними громадянами, формувати мовні та комунікативні компетенції студентів і цілісний державотворчий світогляд.

  Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою:

  • українська мова (за професійним спрямуванням);
  • українська мова (за професійним спрямуванням) для іноземних студентів;
  • українська (російська) мова як іноземна (І курс);
  • російська мова як іноземна (підготовче відділення);
  • практична стилістика і копірайтинг;
  • соціальна та економічна історія України.

  Вибіркові дисципліни:

  • «Мова спеціальності та культура професійного мовлення» (ІІ курс);
  • «Основи наукового мовлення в навчальній та професійній діяльності» (ІІ курс);
  • «Жанри наукового стилю» (ІІІ курс);
  • «Основи ділової комунікації» (ІІІ курс).

  Компетентності майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» охоплюють:

  • володіння нормами української літературної мови як основи культури усного та писемного спілкування; знання фахової термінології;
  • удосконалення навичок спілкування в ситуаціях професійної діяльності;
  • уміння опрацьовувати тексти за фахом з метою пошуку та здобування інформації для наукового дослідження; удосконалення навичок мовного оформлення письмових робіт наукового стилю;
  • навички укладання та  мовного оформлення ділових паперів адміністративно-канцелярського спрямування;
  • уміння здійснювати презентацію підприємства та його продукції; розробляти рекламу, каталог товарів тощо.

  Компетентності майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) для іноземних студентів» охоплюють:

  • уміння читати та розуміти тексти  будь-якого змісту з навчально-професійної, суспільно-політичної та соціально-культурної комунікативних сфер;
  • слухання і розуміння змісту лекцій, наукових доповідей зі спеціальності;
  • уміння конспектувати лекції та наукову літературу, писати твір, добираючи відповідні мовні засоби з огляду на правила оформлення письмового висловлювання.

  Компетентності майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна (І курс)» охоплюють:

  • формування здібностей продукувати висловлювання на задану тему, використовуючи граматичний матеріал;
  • володіння формами компресії тексту, способів взаємодії зі співрозмовниками, уміння презентувати себе, вести дискусію;
  • здатність аналізувати структуру тексту реферату та самостійно складати реферат за науковими працями;
  • здатність коментувати зміст тексту, використовуючи різні форми компресії тексту.

  Компетентності майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Російська мова як іноземна (підготовче відділення)»охоплюють:

  • оволодіння фонетичним, лексико-граматичним матеріалом, уміння будувати та використовувати в мовленні синтаксичні конструкції заданої інтенції у відповідних ситуаціях;
  • розвиток навичок і вмінь читання, аудіювання, говоріння та письма, збагачення словникового запасу; навички міжперсонального спілкування в інтернаціональному середовищі, знання  форм мовного етикету;
  • розвиток лінгвокультурологічних уявлень, ознайомлення з країною, історією, традиціями та культурою народу, мову якого вивчають.

  Компетентності майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Практична стилістика і копірайтинг» охоплюють:

  • знання правил функціонування української мови, використання їх у мовленнєво-мисленнєвій діяльності;
  • знання способів взаємодії з оточенням та окремими людьми, виконання різних соціальних ролей у колективі; уміння презентувати себе, вести дискусію тощо;
  • формування стилістичної вправності мовлення та вміння конструювати стилістично довершені тексти;
  • вироблення навичок редакторського опрацювання текстів з метою досягнення їхньої стилістичної довершеності;
  • розвиток мовного чуття й мовного смаку для реалізації конкретних цілей у галузі реклами та зав’язків із громадськістю.

  Компетентності майбутніх фахівців після вивчення дисципліни «Соціальна та економічна історія України» охоплюють:

  • оперування поняттями та категоріями історичної науки;
  • уміння використовувати понятійно-категоріальний апарат в освітленні історичних подій або явищ;
  • знання документальних джерел історичної інформації, необхідної для аналізу соціально-історичних явищ и процесів;
  • уміння виявляти причинно-наслідкові, хронологічні та генетичні зв’язки між історичними явищами та подіями; аналізувати історичні події у зв’язку з сучасністю та в контексті всесвітньої історії;
  • володіння методами аналізу історичних текстів; методикою написання рефератів, підготовки наукових повідомлень.

  Участь кафедри в міжнародних проектах

  • Розроблення проектів Erasmus Plus.

  Наукова співпраця:

  • Кафедра української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
  • Кафедра українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
  • Кафедра української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
  • Кафедра українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
  • Кафедра бізнес-лінгвістики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
  • Кафедра української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

  Творча співдружність:

  • Університет Кассіно і південного Лаціо, Італія
  • Університет Генуї, Італія
  • Університет Фондазіоне, Італія

  Наукова діяльність кафедри зорієнтована на опрацювання таких тем: «Функціональні аспекти сучасної соціально-економічної та науково-технічної термінології і проблеми викладання мовних дисциплін», «Актуальні питання соціальної історії ХІХ-ХХ ст.».

  Учені кафедри підготували 20 навчальних посібників з нормативних та вибіркових дисциплін, 4 з яких мають гриф МОНУ, підручник «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2017).

  Наші студенти:

  • переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені Т. Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика;
  • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків, історичних олімпіад і турнірів.

  Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян за останні 5 років (2014-2018)

  Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян