• Кафедра банківської справи і фінансових послуг

  Рік заснування – 1998

  61166, м. Харків, просп. Науки, 9-а,

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, лекційний корпус, ауд. Л-44, Л-45.

  Тел. +38 (057) 702-11-86, 3-00 (внутрішній)

  E-mail: banking.kaf.98@ukr.net

  Сайт: www.banking.hneu.edu.ua

  ВідеоКанал кафедри:

  https://www.youtube.com/channel/UC17R80lQ2AFPmx9W0yiYF7g

  Завідуючий кафедрою – доктор економічних наук, професор, академік АЕН України КОЛОДІЗЄВ Олег Миколайович.

  Наша кафедра – випускаюча кафедра фінансового факультету.

  14 травня 2018 року Кафедра “БАНКІВСЬКА СПРАВА” відзначила своє 20-річчя від дня заснування (фільм-презентація до 20-річчя, 2018 р.)

  Кафедра банківської справи і фінансових послуг випускає:

  В даний час на кафедрі працюють 11 викладачів, кожен з яких має багатий досвід практичної роботи в галузі «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», серед яких 3 доктора наук, професора і 8 викладачів мають вчене звання та вчений ступінь.

  Кафедра банківської справи і фінансових послуг готує фахівців у відповідності з прийнятою Концепцією, які мають сформовані професійні компетентності щодо виконання фахових завдань у сфері банківської діяльності. Особливістю навчання студентів за спеціалізацією «Банківська справа» є його практичне спрямування та гнучкість до змін економічного середовища та вимог ринку праці, якісна підготовка кваліфікованих фахівців з урахуванням компетентністного підходу у відповідності з Концепцією стратегічного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  Результатом навчання можна вважати безпосередню спроможність випускників щодо демонстрації відповідного рівня оволодіння теоретичними основами діяльності банків і наявність у них сформованих професійних компетентностей, які апробуються ними на етапі ознайомлення з реально функціонуючими банківськими програмними продуктами в структурі навчально-методичного комплексу «ВІРТУАЛЬНИЙ БАНК», а також на етапі роботи стажистами філії кафедри на базі ПАТ «БАНК «ГРАНТ».

  Конкурентною  перевагою бакалаврської освітньої програми «Банківська справа» є те, що навчання та професійна підготовка бакалаврів забезпечується за рахунок:

  • залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри;
  • використання в процесі навчання новітніх інноваційних освітніх технологій (використання науково-методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін професійного циклу підготовки; Е-електронних підручників та кейсів; лабораторних занять при вирішенні ситуаційних завдань);
  • використання гнучких форм навчання, індивідуально- го підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницько ю роботою при написанні бакалаврських дипломних робіт під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри банківської справи та провідних економістів-фахівців з банківської справи;
  • організації і проведення переддипломної практики на базі провідних банківських установ;
  • проведення ділових ігор індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій, міжпредметного тренінгу на базі навчально-методичного комплексу.

  Кафедра здійснює підготовку бакалаврів на базі ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» за освітньою програмою «Банківська справа» (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування).

  Акутуальність освітньої програми підготовки бакалаврів «Банківський інжиніринг і консалтинг»:

  У банківській сфері України спостерігається дефіцит висококваліфікованих фахівців, здатних до ефективних комунікацій зі споживачами банківських послуг. Комунікативна складова бакалаврської освітньо-професійної програми «Банківський інжиніринг і консалтинг» є однією з ключових, оскільки початковою фазою обслуговування клієнтів банку є консультування, яке має на меті не тільки продемонструвати високий рівень фахової обізнаності щодо банківських продуктів, тенденцій у галузі, а й здатність розпізнати потреби потенційного споживача та перетворити його на постійного клієнта банку. Опанування дисциплін другої складової програми – банківського інжинірингу – дозволить випускникам програми надавати банківські послуги, втілюючи у життя індивідуальний підхід до клієнтів, комбінувати різні банківські технології та інструменти, з різними рівнями ризику для реалізації визначених цілей та стратегій індивідуальних та корпоративних клієнтів банку. Програма  «Банківський інжиніринг і консалтинг» спрямовує навчання студента не тільки на набуття компетентностей за вже існуючими і діючими технологіями, а й на продукування інновацій, прояв ініціативи у саморозвитку, постійне навчання та перенавчання, проактивне спілкування з клієнтами на високому професійному та культурному рівні

  Випускник освітньої програми «Банківський інжиніринг і консалтинг» може працювати у банківських установах, недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, хедж-фондах, компаніях, які торгують цінними паперами за допомогою електронних засобів.

  В переліку посад, які може обіймати випускник:

  • консультант з корпоративного та банківського фінансування;
  • ризик-едвайзер на міжнародному та внутрішньому ринках;
  • регулятор, що регулює та контролює фінансові ринки;
  • маркет-мейкер опціонного ринку і розрахункової палати;
  • економіст із фондових операцій; дилер із валютних операцій;
  • провідний спеціаліст структурних підрозділів фінансових установ;
  • фахівець з планування фінансової діяльності банку, з контролю та аналізу банківської діяльності, спеціаліст з кредитування.

  Бакалавр зі спеціалізації «Банківська справа» має можливість продовжити навчання за освітніми програмами підготовки магістрів:

  Магістерська освітня програма «Банківська справа» (керівник д.е.н., проф. Вовк В.Я.) спрямована на підготовку компетентних фахівців, здатних на посадах провідних спеціалістів не тільки здійснювати банківські операції, а й організовувати процеси управління щодо фінансових установ, проводити аналіз кредитоспроможності позичальників банку за національними та міжнародними методиками, розробляти заходи та адаптувати їх з урахуванням умов корпоративної специфіки діяльності, дозволяє підготувати фахівців, які володіють професійними компетентностями для забезпечення аналітичного процесу у сфері банківської діяльності, здатні вирішувати професійні завдання на первинних та керівних посадах, приймати ефективні управлінські рішення в реаліях глобалізації фінансових ринків та зростання конкуренції у банківській сфері.

  Визначальні риси магістерської освітньої програми «Банківська справа»:

  • надають можливість оволодіти комплексом академічних знань та професійних навичок, а набутий досвід аналітичної роботи в банку може сприяти успішній кар’єрі фінансового аналітика;
  • дозволяють сформувати високий рівень професійних компетентностей, які необхідні для вирішення складних завдань щодо інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності банку та небанківських фінансово-кредитних установ;
  • спрямовані на індивідуальний підхід до слухачів магістратури у процесі професійної підготовки, зокрема, під час вирішення ситуаційних задач, при формуванні аналітичних та управлінських навичок, розвитку креативності і критичного мислення, а також комунікабельності у спілкуванні з клієнтами у процесі просування фінансових послуг та банківських продуктів.

  Магістерська освітня програма «Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» (керівник д.е.н., проф. Колодізєв О.М.).  Особливістю навчання студентів ОПП «Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» є його орієнтація на формування у випускників професійних компетентностей, спрямованих на підтримання функціонування глобального інституційно-регуляторного забезпечення міжнародного банківського бізнесу та підвищення глобальної інвестиційної привабливості банків.

  Програма розроблена на основі передових досягнень економічної науки і орієнтована на найбільш актуальні знання в міжнародній банківській сфері і на межі предметних галузей.

  Поглиблене вивчення теоретичних та практичних аспектів регулювання міжнародної діяльності банків та функціонування міжнародного ринку фінансових послуг робить випускників конкурентоспроможними в міжнародному середовищі.

  Результатом навчання можна вважати безпосередню спроможність випускників щодо демонстрації набутих теоретичних та практичних засад сучасного банківського регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків, наявність у них сформованих професійних компетентностей, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями розвитку глобального банківського бізнесу, новітні інструменти та інноваційні банківські продукти для майбутньої професійної діяльності.

  Випускник освітньої програми «Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес» може працювати у вітчизняних та міжнародних банківських установах, міжнародних компаніях,  недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, аудиторських компаніях, хедж-фондах, компаніях, які торгують цінними паперами за допомогою електронних засобів.

  В переліку посад, які може обіймати випускник:

  • консультант з корпоративного та банківського фінансування;
  • ризик-едвайзер на міжнародному та внутрішньому ринках;
  • консультант на міжнародному ринку фінансових послуг;
  • консультант-аналітик з інвестування та проектного фінансування;
  • консультант із зовнішньоекономічних питань;
  • керуючий структурними підрозділами банків та провідний спеціаліст у відділах;
  • провідний спеціаліст з планування фінансової діяльності банку, з фінансового моніторингу та контролю.

  Магістерська освітня програма «Financial Consulting and Global Banking» (English)(керівник д.е.н., проф. Чмутова І.М.) спрямована на підготовку фахівців, які володіють професійними менеджерськими компетентностями щодо управління фінансовими ресурсами у межах міжнародного та вітчизняного правового поля у сфері банківської діяльності.

  У сфері банківської діяльності упродовж багатьох років існує проблема з наявністю висококваліфікованих менеджерів, які обізнані не лише щодо українського законодавства та практики банківської діяльності, а й добре орієнтуються у світових тенденціях банківництва щодо розвитку та впровадження новітніх технологій, існування незалежних, відокремлених від банків систем розрахунків та можуть кваліфіковано проконсультувати щодо управління як власними, так і корпоративними фінансами потенційних клієнтів.

  Особливістю навчання за програмою «Financial Consulting and Global Banking» (English) є його орієнтація на формування у випускників професійних компетентностей, спрямованих на підтримання функціонування глобального інституційно-регуляторного забезпечення переважно міжнародного банківського бізнесу та підвищення глобальної інвестиційної привабливості банків.

  Поглиблене вивчення теоретичних та практичних аспектів регулювання міжнародної діяльності банків та функціонування міжнародного ринку фінансових послуг робить випускників конкурентоспроможними в міжнародному середовищі.

  Конкурентною перевагою програми «Financial Consulting and Global Banking» (English) є наступне:

  • залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри та професіоналів-практиків вітчизняних та міжнародних установ;
  • використання в процесі навчання новітніх інноваційних освітніх технологій (використовуються інтерактивні кейси, майстер-класи, міжпредметні тренінги, вебінари, актуальне фахове програмне забезпечення на базі АБС “Віртуальний банк” паралельно із використанням науково-методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін професійного циклу підготовки та електронних підручників);
  • проходження практичної підготовки та стажування на базі провідних банківських та інших кредитно-фінансових установ;
  • доступу до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання у вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах) та можливості навчатися іноземною мовою;
  • використання гнучких форм навчання, індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні магістерських дипломних робіт під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри банківської справи та провідних фахівців з банківської справи.

  Випускник освітньої програми «Financial Consulting and Global Banking» (English) може працювати у вітчизняних та міжнародних банківських установах, міжнародних компаніях,  недержавних пенсійних фондах, трастових та страхових компаніях, аудиторських компаніях, хедж-фондах, компаніях, які торгують цінними паперами за допомогою електронних засобів.

  В переліку посад, які може обіймати випускник:

  • консультант з корпоративного та банківського фінансування;
  • ризик-едвайзер на міжнародному та внутрішньому ринках;
  • консультант на міжнародному ринку фінансових послуг;
  • консультант-аналітик з інвестування та проектного фінансування;
  • консультант із зовнішньоекономічних питань;
  • керуючий структурними підрозділами банків та провідний спеціаліст у відділах;
  • провідний спеціаліст з планування фінансової діяльності банку, з фінансового моніторингу та контролю.

  Філія кафедри «Банківська справа» ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

  • Філія кафедри банківської справи створена і функціонує на базі Акціонерного східно-українського банку «ГРАНТ».

  Співробітництво дозволяє (Фільм «Дні кар’єри»):

  • проводити спільну підготовку фахівців;
  • створювати необхідні організаційні умови для надання можливості випробувати на практиці та поглибити  отримані в університеті  теоретичні знання студентами;
  • організовувати спільні наукові дослідження викладачів та студентів;
  • здійснювати взаємовигідне накопичення та обмін інформацією у сфері банківської діяльності між викладачами кафедри та фахівцями банку;
  • організовувати науково-методичні семінари, круглі столи, засідання студентського наукового гуртка.

  Викладачі кафедри постійно підвищують власну кваліфікацію, частина професорсько-викладацького складу мають сертифікати BEC 1 та BEC 2.

  Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечений комплексом методичних матеріалів, які орієнтовані на використання наукового методу організації процесу навчання в поєднанні із самостійною роботою студентів (науково-методичні комплекси за дисциплінами, мультимедійні інтерактивні електронні видання комбінованого користування).

  За рахунок впровадження інтерактивних методів викладання дисципліни поглиблюються теоретичні та практичні навички студентів для формування необхідних компетентностей, передбачених Національною рамкою кваліфікацій.

  Крім навчального процесу кафедра надає студентам можливість реалізовувати найцікавіші ідеї за допомогою конкурсних дипломних і курсових проектів.

  Наші студенти:

  • переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук;
  • переможці і призери ІІ-го етапу Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності “Банківська справа”;
  • переможці Першого Відкритого турніру з фінансової грамотності на кубок Голови ХОДА (візитка команди);
  • переможці і призери 1-го ступеня Регіональної студентської олімпіади «Автоматизація бізнес-процесів та банківської діяльності»;
  • переможці і призери Всеукраїнської студентської олімпіади ПАТ «УкрсоцБанк»;
  • переможці і призери Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування»;
  • переможці міжвузівського конкурсу «МОЛОДІ ТА ЗДІБНІ»;
  • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків.

  Науковий гурток:

  В межах кафедри банківської справи функціонує студентський науковий гурток.

  Наукова співпраця:

  • Університет банківської справи (м. Київ);
  • Харківський банківський союз.

  Творча співдружність:

  • ПАТ КБ «ПриватБанк»;
  • ПАТ «УкрсоцБанк», UniCredit Bank™;
  • ПАТ «УкрСиббанк»;
  • ПАТ «МЕГАБАНК»;
  • ПАТ «ОТП Банк»;
  • ПАТ ОЩАДБАНК;
  • CREDIT AGRICOLE;
  • ProCredit Bank;
  • ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК»;
  • ПАТ “Східно-Український Банк “ГРАНТ”.

  Викладачами кафедри за результатами численних наукових досліджень було опубліковано більше 40 монографій та більше 30 навчальних посібників, з яких 11 – з грифом МОН України.

  Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри банківської справи за останні 5 років (2013-2017)

  Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри банківської справи

  Вища економічна освіта здобута у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за спеціалізацією «Банківська справа» – це запорука Вашого успіху, кар’єрного зростання та фінансової незалежності!