• Присвоєння кредитів ЄКТС

  Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального навантаження, 

  необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання.

  Європейська система трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС) створено для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння і підтвердження кваліфікацій та результатів навчання, сприяння мобільності студентів, спрощення розуміння й порівняння навчальних програм та досягнень як між вітчизняними, так і зарубіжними навчальними закладами. Ця система базується на угоді, яка передбачає, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

  До навчального навантаження входять усі види робіт студентів: відвідування лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та екзаменів, проходження практики, написання та захист курсових і дипломних робіт.

  Система ЄКТС ґрунтується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає використання всіх її складових: кредитів ЄКТС, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів, академічної довідки, Diploma Supplement.

  Кредити ЄКТС – числовий еквівалент навчального навантаження, необхідного студентам для досягнення очікуваних результатів навчання, призначаються всім розділам програми навчання (дисципліні) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЄКТС зараховуються студентам, які успішно вивчили дисципліну і одержали позитивну оцінку за виконану роботу.

  Шкалу оцінювання використовують для спрощення переведення оцінок, отриманих за системою ЄКТС, національною і 100-баловою системами ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

  Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС

  національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця

  Сума балів за всі види навчальної діяльності
  Оцінка
  ЄКТС
  Оцінка за національною шкалою
  для екзамену, курсового
  проекту (роботи), практики
  для заліку
  90 – 100
  А
  відмінно
  зараховано
  82 – 89
  B
  добре
  74 – 81
  C
  64 – 73
  D
  задовільно
  60 – 63
  E
  35 – 59
  FX
  незадовільно
  не зараховано
  1 – 34
  F

  Кредити ЄКТС присвоюються особам, які досягли позитивних результатів (А, В, С, Д, Е) у вивченні програм навчальних дисциплін.