ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рік заснування  – 1994

61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Лекційний корпус, ауд. L25.

Тел. +38 (057) 702-18-36

Факс: +38 (057) 702-07-17

Сайт: www.fin.hneu.edu.ua

E-mail: dekfin@hneu.edu.ua

 

Декан факультету – доктор економічних наук, професор Проноза Павло Володимирович.

Для здобуття студентами професійних компетентностей на факультеті застосовується наскрізна комп’ютерна підготовка та поглиблене вивчення іноземної мови. Протягом навчання студенти проходять фахові тренінги та навчання в програмі “Віртуальний банк”, “Віртуальна біржа”, “Віртуальна страхова компанія” “Віртуальна митниця” що має їм допомогти швидше адаптуватися на майбутньому місці роботи та більш ефективно проявити здобуті фахові компетентності. В ХНЕУ ім. С.Кузнеця сайт персональних навчальних систем (ПНС) та центр дистанційного навчання  допомагає організувати самостійну дистанційну роботу як студентів денної, так і заочної форми навчання.

Наші конкурентні переваги:

 • якісна підготовка професіоналів в сфері фінансів та оподаткування (досвідчений професорсько-викладацький склад, лекції професіоналів-практиків);
 • включення у навчальний процес тренінгів та навчальних дисциплін, які відповідають сучасним вимогам роботодавців;
 • використання сучасних методів викладання, актуального фахового програмного забезпечення;
 • робота наукових гуртків по напрямам наукових досліджень (підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та Олімпіадах);
 • можливість пройти стажування та знайти роботу за спеціальністю;
 • можливість отримання Кембриджського міжнародного сертифікату на підтвердження рівня володіння діловою англійською мовою на базі університету;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності студентів (паралельного навчання в вишах інших країн, інших освітніх чи наукових проектах);
 • формування всебічно розвиненої та активної молоді через залучення студентів до органів студентського самоврядування, до волонтерської діяльності та до участі у спортивних і розважальних заходах.

ОСНОВНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ

4 роки

бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
- «Податковий менеджмент»
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- «Фінанси і кредит»
- «ІТ-фінанси»
- «Корпоративні фінанси»
- «Ризик-менеджмент та страхування»
- «Банківська справа»
- «Банківський інжиніринг і консалтинг»
- «Митна справа»
Спеціальність 075 Маркетинг
- «Фінансовий маркетинг»

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- «Фінанси і кредит»
- «Банківська справа»

1 рік 4 місяці

магістр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
- «Податковий менеджмент»
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
- «Фінанси і кредит»
- «ІТ-фінанси»
- «Фінансова медіація»
- «Банківська справа»
- «Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес»
- «Митний контроль»
Спеціальність 075 Маркетинг
- «Фінансовий маркетинг»

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем;
 • здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування);
 • здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем;
 • здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та мезо- економічному рівні;
 • здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
 • здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них;
 • здатність оцінювати показники формування і виконання бюджетів, діагностування тенденцій розвитку бюджетної системи;
 • здатність забезпечувати процес формування ефективного використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів в умовах їх обмеженості;
 • здатність здійснювати планування, оцінювати, проводити аналіз  інвестиційної діяльності суб’єктів економіки, визначати зміст та специфіку етапів процесу організації інвестиційного кредитування;
 • здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єктів господарювання, використовувати сучасні механізми забезпечення їх фінансової безпеки;
 • здатність оцінювати ринкову вартість підприємства з використанням існуючих підходів та розробляти рекомендації щодо її максимізації;
 • здатність до впорядкування облікової інформації, формування, читання та використання фінансової звітності для виконання аналітичних процедур, проведення розрахунків та здійснення інтерпретації коефіцієнтів та інших показників, що характеризують параметри грошових потоків та фінансовий стан суб’єктів господарювання, формування аналітичних висновків;
 • здатність надавати банківські, страхові, брокерські та інші фінансові послуги, включаючи організацію обслуговування клієнтів в процесі споживання фінансових послуг.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «ІТ – фінанси»:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем;
 • здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування);
 • здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем;
 • здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та мезо- економічному рівні;
 • здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
 • здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них;
 • розуміння принципів пошуку та обробки цифрового фінансового контенту;
 • здатність застосовувати ІТ-технології в процесі бюджетування та фінансової діагностики й аналітики;
 • здатність застосовувати ІТ-технології в процесі формування, ефективного використання та оптимального розподілу фінансових ресурсів;
 • здатність управляти інвестиційними проектами в середовищі інформаційних систем і технологій;
 • здатність тестувати програмне забезпечення фінансової діяльності суб’єктів господарювання та фінансових установ;
 • здатність використовувати хмарні сервіси та блокчейн-технології для традиційних та фінтех-галузей;
 • здатність вирішувати завдання фінансової безпеки з використанням технологій кібербезпеки;
 • здатність організовувати діяльність фінансових установ в середовищі систем цифрових технологій;
 • здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання у галузі фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням специфіки ІТ-сектору, особливостей функціонування ІТ-бізнесу та електронної комерції .

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Корпоративні фінанси»:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем;
 • здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування);
 • здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем;
 • здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;
 • здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність оцінювати та аналізувати фінансові показники на макро- та мезо- економічному рівні;
 • здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію;
 • здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
 • здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них;
 • здатність використовувати методи та прийоми формування власного та позикового капіталу підприємствами корпоративного сектору, розраховувати ставку дисконтування та оцінювати фінансово-інвестиційні ризики корпоративного підприємства;
 • здатність формувати та використовувати фінансову звітність корпорацій для виконання аналітичних процедур, проводити розрахунок та інтерпретацію коефіцієнтів та показників, що характеризують фінансовий стан корпорації, формування аналітичних висновків за результатами аналізу;
 • здатність визначати порядок фінансування діяльності корпорацій, використовувати сучасні методи фінансової аналітики для обґрунтування напрямів фінансування та фінансового розвитку корпорацій;
 • здатність застосовувати сучасні фінансові технології для забезпечення стабільного розвитку корпорацій;
 • здатність визначати доцільність та ефективність вкладання корпораціями вільних грошових коштів на основі використання сучасних фінансових технологій;
 • здатність до оцінки та аналізу фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами;
 • здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища корпорації та розробляти заходи щодо впровадження системи ризик-менеджмнту в корпораціях;
 • здатність здійснювати організаційну та методичну підтримку фінансового контролінгу, бюджетування та бюджетного контролю на корпоративних  підприємствах.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Ризик-менеджмент та страхування»:

 • визначати сутність та зміст ризиків в умовах невизначеності;
 • ідентифікувати ризики в залежності від їх виду;
 • здійснювати оцінку ризиків та управління ними;
 • застосовувати методи управління ризиками;
 • розробляти напрями розвитку страхової компанії загалом та за окремими видами діяльності;
 • розуміти фінансову природу страхових зобов’язань сторін страхової угоди;
 • застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології управління діяльністю страхових компаній;
 • оцінювати вартість страхових зобов’язань сторін страхової угоди;
 • використовувати професійні знання для розрахунку страхових тарифів;
 • аналізувати страховий портфель компанії;
 • застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем управління платоспроможністю страховиків;
 • планувати та прогнозувати фінансові результати страхової компанії за окремими видами її діяльності;
 • оцінювати рівень конкуренції на страховому ринку.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Фінансова медіація»:

 • здатність розв’язувати професійні завдання і проблеми у галузі ринків фінансових послуг та визначати фінансові інструменти управління ними в досудовому порядку;
 • здатність проводити юридичну експертизу нормативно-правових актів, документів цивільного права та надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації;
 • здатність до застосування сучасних психологічних технологій врегулювання спорів у процесі здійснення медіації у фінансовій сфері;
 • вміння розробляти та реалізовувати оптимізаційну стратегію фінансової діяльності суб’єктів ринків фінансових послуг;
 • вміння застосовувати нові методики взаємодії суб’єктів ринків фінансових послуг щодо врегулювання фінансових конфліктів між ними;
 • вміння виявляти та усувати причини й умови, що сприяють виникненню конфліктів між фінансовими установами та іншими учасниками ринку фінансових послуг.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Фінансовий маркетинг»:

 • здатність використовувати методи стратегічного аналізу, маркетингового управління і контролю для всіх елементів комплексу фінансового маркетингу;
 • здатність проектувати і застосовувати методики маркетингових досліджень на ринках фінансових послуг;
 • здатність проводити ефективну продуктову і цінову політику фінансової установи з використанням інформаційного забезпечення та технологій інтернет-маркетингу;
 • здатність приймати комплексні та ефективні маркетингові рішення у галузі банківського, страхового, інвестиційного і портфельного управління проектами та управляти продажами фінансових продуктів і послуг в умовах високого рівня невизначеності сучасного фінансового ринку;
 • здатність управляти інтегрованими маркетинговими комунікаціями на ринках фінансових послуг;
 • здатність формувати імідж і ділову репутацію фінансової установи з врахуванням психології поведінки споживачів ринків фінансових продуктів і послуг.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Банківська справа»:

 • здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі ринків фінансових послуг, розробляти нові фінансові продукти і послуги, формувати систему їх просування на фінансовому ринку;
 • здатність дотримуватись принципів, прийомів і методів регулювання банківської діяльності, формувати та використовувати інформаційну базу для реалізації заходів управління банківськими ризиками на рівні банків та здійснення нагляду за банківською діяльністю на рівні структурних підрозділів НБУ;
 • вміння оцінювати якість системи фінансового менеджменту банку; здійснювати планування процесів впровадження банківських продуктів та послуг, здійснювати моніторинг ринку банківських послуг, формувати систему критеріїв з метою контролю і корегування пріоритетів діяльності банку, формувати систему оцінних показників діяльності банків;
 • здатність розробляти комплексний стратегічний план діяльності банку, формувати систему управління банківськими процесами, здійснювати оцінку та управління банківськими ризиками;
 • здатність визначати елементи організації та функціонування системи ризик-менеджменту банку, оцінювати фактори ризику банківських процесів, здійснювати обґрунтований вибір методів управління банківським ризиками, визначати вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Банківський інжиніринг і консалтинг»:

 • здатність досліджувати ринок фінансових послуг та визначати конкурентні переваги і вади окремих видів послуг, вміння здійснювати операції на ринку фінансових послуг;
 • здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення фінансової-економічної діяльності в банках;
 • проведення валютних операцій різних видів, відкриття та ведення валютних рахунків, використання криптовалют та забезпечення безпеки використання блокчейн технології;
 • вміння використовувати методи та прийоми фінансового інжинірингу, здійснювати фундаментальний та технічний аналіз, здійснювати операції хеджування, виконувати операції покупки (продажу) активів на біржі;
 • здатність до консультування та супроводження банківських операцій, консультування в сфері банківського законодавства, оперативне рішення конфліктних ситуацій та суперечок з банками, консультування та підготовка пакету документів для отримання індивідуальних ліцензій НБУ;
 • уміння аналізувати, оцінювати ефективність функціонування та взаємодії НБУ та банків другого рівня, контролювати роботу банків контексті питань фінансового моніторингу.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Фінансовий консалтинг і глобальний банківський бізнес»:

 • здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі ринків фінансових послуг, розробляти нові фінансові продукти і послуги, формувати систему їх просування на фінансовому ринку;
 • здатність до консультування та супроводження фінансових операцій, оперативне рішення конфліктних ситуацій та суперечок з фінансово-кредитними установами, консультування та підготовка пакету документів для отримання індивідуальних ліцензій НБУ;
 • вміння організовувати бюджетний процес банку, формувати та оптимізувати фінансову структуру банку; планувати й контролювати діяльність банку в процесі бюджетного управління, обирати та використовувати автоматизовану систему бюджетування;
 • здатність аналізувати функціонування та прогнозувати розвиток валютних ринків, обслуговувати валютні рахунки клієнтів, здатність супроводжувати та фінансувати міжнародні розрахунки і валютні операції клієнтів;
 • вміння прогнозувати кон’юнктуру грошового ринку й ринку банківських послуг, проводити оцінку величини ризиків для забезпечення оптимальної структури маркетингового бюджету, організувати збут банківських послуг, визначати ефективність маркетингового процесу в банку;
 • здатність до розробки антикризової програми проблемного банку, виконання антикризових заходів в проблемному банку, використання сучасних механізмів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, формування стратегії протидії відмиванню кримінальних доходів.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Митна справа»:

 • знати загальні поняття митної справи та принципи здійснення діяльності у цій галузі;
 • розуміти специфіку ведення обліку митних та інших платежів, а також грошової застави, яка надходить на рахунки органів митниці;
 • розуміти правила перевезення, заборони і обмеження, які поширюються на певні групи товарів і послуг, що проходять через кордон;
 • здійснювати діяльність відповідно до пріоритетів митної політики держави та норм міжнародного права.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Митний контроль»:

 • знати  сутність митного контролю та його завдання, суб’єктів митного контролю та їх функції, розробляти пропозиції щодо впровадження результатів досліджень в практичну діяльність митних органів;
 • вміти застосовувати процедури митного оформлення та контролю, забезпечувати дотримання заходів митно-тарифного регулювання переміщення товарів та транспортних засобів, забезпечувати в межах своєї компетенції дотримання заходів митно-тарифного регулювання, заборон та обмежень щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України;
 • здійснювати комунікацію з митними організаціями та митними державними органами з питань митного оформлення митного оподаткування та митного контролю, проводити моніторинг та аналіз результатів діяльності митних органів, проводити дослідження і прогнозування досягнення цілей і виконання завдань їх діяльності;
 • знати митне законодавство України та інші нормативно-правові акти з питань митної справи, порядок формування пріоритетів митної політики України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом.

Професійні компетентності випускника з освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент»:

 • знати методи податкового планування, складати законні схеми оптимізації податкових платежів;
 • знати інструменти податкового регулювання соціально-економічних процесів, вміти здійснювати процедури податкового адміністрування та контролю;
 • знати вимоги до податкового консультанта, володіти методикою аудиту, вміти надавати податкову консультацію;
 • складати документацію, пов’язану з контрольно-перевірочною діяльністю контролюючих органів в сфері оподаткування, визначати суму штрафних санкцій та пені, оскаржувати в адміністративному та судовому порядку рішення контролюючих органів в сфері оподаткування.

Кафедри факультету:

Координатор ECTS від факультету:

Малишко Євгенія Олегівна – кандидат економічних наук.

 

Знання без діла — важка ноша. Ми навчимо Вас використовувати Ваші теоретичні знання на практиці.