Рік заснування – 1970
      61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,
      ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Перший навчальний корпус, ауд. 511, 512.
      Тел. +38 (057) 702-06-97; 3-03, 4-02 (внутрішні)
      E-mail: kaffilosof@hneu.edu.ua
      Завідуючий кафедрою – професор, доктор філософських наук, Кузь Олег Миколайович.
      Кафедра філософії та політології є однією з функціональних кафедр, що відповідає за соціально-гуманітарну підготовку студентів, які навчаються за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти:
  • першого (бакалаврського) – бакалавр;
  • другого (магістерського) – магістр;
  • третього (освітньо-наукового) – доктор філософії
      за галузями знань: соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, інформаційні технології, виробництво та технології, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини.
      Своє головне завдання кафедра вбачає в формуванні у студентів наукового світогляду, високого рівня духовної й політичної культури. Сьогодні вона забезпечує викладання базової дисципліни Філософія для першого рівня освіти. У якості вибіркових дисциплін кафедра пропонує вивчення основ “Ораторського мистецтва”, “Політології”, “Релігієзнавства”, “Соціальної філософії”, “Public relations”, “Геополітики”. “Філософії економіки”. На третьому (освітньо-науковому) рівні освіти для аспірантів (здобувачів ступеня доктора філософії) викладається окрема курс навчальна дисципліна “Філософія науки”.
      Членство в професійних асоціаціях:
  • Харківська асоціація політологів
  • Соціологічна асоціація України
  • Українська асоціація з біоетики
      Напрямки наукових досліджень:
      За планом наукової роботи у 2016-2021 р.р. кафедра буде працювати над дослідницьким проектом за загальною темою: «Філософсько-антропологічні та соціокультурні детермінанти світу політичного. Основною метою роботи є вивчення політико-антропологічної та соціокультурної обумовленості політичних процесів, що відбуваються в сучасній Україні.
      Видано за останні 5 років:
      Монографії:
      1. Кузь О. М, Поліщук І. О., Моторнюк Т. М. Виборчі технології в модерному електоральному процесі США та Україні : [моногр.]  / О. М. Кузь, І. О. Поліщук, Т. М. Моторнюк. – Х. : ВД НЖЕК, 2012. – 256 с.
      2. Кузь О. М. , Чешко В. Ф., Жеребятнікова І. В., Коротков Д. С., Косова Ю.В., Потоцька Ю. І. Системні аспекти соціокультурної динаміки суспільства, що глобалізується : [моногр.] / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко, І. В. Жеребятнікова, Д. С. Коротков, Ю. В. Косова, Ю. І. Потоцька. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 244 с.
      3. Коротков Д. С. Політична еліта України: становлення та розвиток у виборчому процесі : [моногр.] / Д. С. Коротков. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 208 с.
      4. Чешко В. Ф. Стабильная адаптивная стратегия Homo Sapiens : [моногр.] / В. Ф. Чешко. – Х.: ИД «ИНЖЭК, 30.11.2012. – 596 с.
      5. Чешко В. Ф., Глазко В. И., Иваницкая Л. В., Сторчевой В. Ф.Век генетики и век биотехнологии : [моногр.] / В. Ф. Чешко, В. И. Глазко, Л. В. Иваницкая, В. Ф. Сторчевой. – М. : Курс, 2016. – 560 с.
      Підручники та навчальні посібники:
      1. «Філософія» Навчальний посібник для студентів усіх галузей знань
 усіх форм навчання / О. М. Кузь, В. Ф., І. В. Жеребятнікова, Д. С. Коротков, Ю. В. Косова, Ю. І. Потоцька. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 264 с.
      2. Философия: учебное пособие для иностранных студентов / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко, І. В. Жеребятнікова, Д. С. Коротков, Ю. В. Косова, Ю. І. Потоцька. –  Х. : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 296 с.
      3. Политология. Учебное пособие для иностранных студентов / О. М. Кузь, І. В. Жеребятнікова, Д. С. Коротков, Ю. В. Косова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2014. – 192 с.
      4. Політологічний енциклопедичний словник / укл.: [О. М. Кузь, Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.] ; за ред.. М. П. Требіна. –
Х. : Право, 2015. – 816 с.
      5. Практикум з навчальної дисципліни “Філософія” для студентів усіх галузей знань усіх форм навчання : [Електронне видання] / уклад. О. М. Кузь, Ю. І. Потоцька, І. В. Жеребятнікова та ін. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 156 с.
      6. (Чешко В.Ф.) CheshkoV.T. The Prolegomens to theory of human stable evolutionary strategy as ideology of risk society at age of controlled evolution technologies // Strategia  supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei. Culegere de articole științifice. Vol. 22 / Sub red. T.N.Țirdea. – Chișinгu: Print-Caro, 2016, p. 134-13
      7. “Філософія науки” навчальний посібник / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2017. –177 с.
      Статті у фахових виданнях за профілем кафедри:
      1. Кузь О. М. Політична реальність у її антропоонтологічному вимірі // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 1 (15). – С. 150–162.
      2. Кузь О. М., Гетало Т. Є.Социальность как она есть и как она кажется // Современный научный вестник. – Серия философия. – № 2 (249). – «Руснаучкнига», 2015. – С. 105-117.
      3. Кузь О. М., Чешко В. Ф. Біовлада і біополітика: антропологічний та соціо-політичний вимір техногуманітарного балансу / О. М. Кузь, В. Ф. Чешко // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 267–272.
      4. Кузь О. Н., Чешко В. Ф. Коэволюционная семантика генезиса техногенной цивилизации и эволюционный риск (между биоэстетикой и биополитикой) / О. Н. Кузь, В. Ф. Чешко // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2016. – Вип. 10. – С. 43–55.
      5. Кузь О. М., Сахань О. М. Постсучасна теоретизація соціальної реальності / О. М. Кузь, О. М. Сахань // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. – № 2 (29). – С. 95–112.
      6. Кузь О. М. Жага до тотальності: повернення суб’єкта / О. М. Кузь // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. – №2 (29). – С. 234–238.
      7. Кузь О. М., Сахань О. М. Деонтологізація світу як деантропологізація суспільства / О. М. Кузь, О. М. Сахань // Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». Серія: Соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2016. – №3 (30). – С. 44–58.
      8. Кузь О. М. Множинна ідентичність як фактор політичної культури // Правова і політична культура українського соціуму за умов модерні-зації політико-правового життя : монографія / Л. М. Герасіна, І. В. Головко, І. Д. Денисенко та ін. ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2016. – С. 439–468.
      9. Жеребятнікова І. В. Цінності політичного життя у сучасному україн-ському соціумі // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 1060. – Серія «Питання політології». – Випуск 23. – Харків, 2013. – С. 52-59.
      10. Жеребятнікова І. В. Проблеми трансформації рівня політичної культури в сучасному українському соціумі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – Випуск 6 (1). –Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, 2013. – С. 83-88.
      11. Жеребятнікова І.В. Теоретичні засади політичної аксіології у контексті політико-філософського дискурсу / І.В. Жеребятнікова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія «Питання політології». – Випуск 29. – Харків: Харківський націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 64-72.
      12. Жеребятнікова І.В. Аксіологічні засади сучасної філософії управління в умовах техногенної цивілізації / І.В. Жеребятнікова // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії: Збірник наукових праць. – Випуск 11. – 2017. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – С. 63-69.
      13. Коннова Н. О. Абстракція та семіотика грошей у культурі / Н. О. Коннова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Теорія культури і філософія науки». Випуск 56. – Харків 2017. – С. 104 ‑ 114.
      14. Коннова Н. О. Вплив мас та інституту лідерства на політичні процеси в Україні й Польщі / Н. О. Коннова // Політикус. ‑ Одеса, 2017. ‑ Вип. 1. ‑ С. 84 ‑ 89.
      15. Коннова Н. О. Homo economicus як міф і абстрактне поняття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1114. – Серія: теорія культури і філософія науки. – Випуск 51. – Харків: Вид-во ХНУ ім. Каразіна, 2014. – С. 88–96.
      16. Коротков Д. С. Інституційна основа політики «м’якої сили» США // Сучасне суспільство: політичні науки: Збірник наукових праць / Харківський  національний  педагогічний  університет  імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 62–71.
      17. Коротков Д.С. «Гібридна війна» та її вплив на захист прав людини й демократичні цінності в Україні / Д. С. Коротков // Політикус. ‑ Одеса, 2017. – Вип  1 (5). ‑ С. 191-196.
      18. Потоцкая Ю.И. Общественно-историческая обусловленность «смерти субъекта» / Ю.И. Потоцкая. // Антропологічні виміри філософських досліджень. – Д. : ДНУЗТ, 2017. – С. 93–95.
      19. Потоцкая Ю.И. Социально-культурные аспекты демократии / Ю. И. Потоцкая. // Вісник НУ “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Політологія. – 2017. – № 2 (33). – С. 347–350.
      20. Чешко В.Ф. Л. В. Иваницкая, В. И. Глазко Эволюционный риск HIGH HUME технологий. Статья третья. Эволюционная семантика и биоэтика  // Інтегративна антропологія. – 2016. – №. 1. – С. 21-27
      21. Cheshko V. Kosovs Y. The problem of estimation of evolutionary risk of high tech in the concept of stable adaptive strategy of homo sapiens / Y.Kosova, V. Cheshko // Strategia supravie uirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei. Culegere de articole științifice. Vol. 3 / Sub redacția  prof. univrsitar, dr. hab. în filosofie Teodor N. Țîrdea. – Chișinău: Print-Caro, 2013, p. 157-161
      22. Cheshko V.T., Glazko V.I. Bioeconomics, biopolitics and bioethics: evolutionary semantics of evolutionary risk (anthropological essay) // Bioeconomy and Ecobiopolitic. — 2016. — №1. — С. 60-67
      23. Cheshko V.T., L. V. Ivanitskaya, Y. V. Kosova Configuration of Stable Evolutionary Strategy of Homo Sapiens and Evolutionary  Risks of Technological Civilization (the Conceptual Model Essay /,/ Biogeosyst. Tech., 2014, Vol.1, № 1. Р. 58-69
      24. Cheshko V., Kosova Y., Glazko V. Evolutionary Semantics of Anthropogenesis and Bioethics of NBIC-Technologies / V. Glazko, Y. Kosova, V. Cheshko // Biogeosystem Technique, 2015, Vol.(5), Is. 3, pp. 256-26
      25. Cheshko V.T., Glazko V.I. Сo-evolutionary biosemantics of evolutionary risk at technogenic civilization: Hiroshima, Chernobyl – Fukushima and further // International Journal of Environmental Problems, 2016, Vol. (3), Is. 1. P. 14-25
      26. Cheshko V.T., Glazko V.I. Bioeconomics, biopolitics and bioethics: evolutionary semantics of evolutionary risk (anthropological essay) // Bioeconomy and Ecobiopolitic. — 2016. — №1. — С. 60-67
      27. Kosova Y., Cheshko V. The semantics of transdisciplinary concepts of socio-natural co-evolution: a constructive utopia, social verification and evolutionary risk / Y. Kosova, V. Cheshko // Strategia supravie uirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei. Vol. 21 Chișinău: Print-Caro, 2015, p. 112-116