ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Рік заснування – 1961

61166, Україна, м. Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Головний корпус, ауд. 420.

Тел. +38 (057) 702-18-31

Facebook: https://www.facebook.com/eihneu/

E-mail: dekei@hneu.edu.ua

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Коц Григорій Павлович.

                                                           

Сфера IT є найбільш динамічним сектором світової економіки. Сучасне життя неможливо уявити без використання IT-технологій. Саме тому попит на фахівців в цій сфері постійно зростає. Отримання IT освіти гарантує кожному випускнику працевлаштування та високий дохід. Факультет економічної інформатики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця вже більше 55 років готує найкращих фахівців в галузі IT. Висока якість підготовки фахівців на факультеті економічної інформатики підтверджується результатами опитувань та незалежними рейтингами https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2018/

Наші конкурентні переваги:

 • Співробітництво із закордонними університетами та можливість отримання подвійних дипломів (Спільна франко-українська магістерська програма МВА «Бізнес-інформатика», спільна словацько-українська магістерська програма МВА «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві»).
 • Співпраця з провідними IT-компаніями, які надають додаткові навчальні програми, майстер-класи, можливість працевлаштування випускників факультету: Microsoft (в рамках Microsoft IT Academy), CISCO, EPAM Systems, NIX Solutions, DataArt, SIGMA Ukraine, ERCIS, САЙФЕР, Stella Systems, NEAM International, Business Studio, Globallogic, IT Ukraine та інші.
 • Безперервна підготовка з іноземних мов (з можливістю вивчення другої іноземної мови).
 • У 2018 році відкрито групи, в яких студенти мають можливість навчатися повністю англійською мовою за освітніми програмами “Комп’ютерні науки” та “Інженерія програмного забезпечення”.
 • Високий рівень підготовки фахівців на факультеті економічної інформатики гарантується високим рівнем кваліфікації викладачів, багато з яких є сертифікованими тренерами Microsoft, постійно проходять стажування і підвищення кваліфікації в провідних компаніях та навчальних закладах України та світу, мають сертифікати з англійської мови (Business English Certificate) рівнів B2 та C1.

 

Основні програми факультету

4 роки

Базова вища освіта – за освітнім степенем бакалавр.

Спеціальність 051 «Економіка»
- Економічна кібернетика
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
- Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність 124 «Системний аналіз»
- Управління складними системами
Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»
- Інформаційні системи та технології
Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»
- Технології електронних мультимедійних видань
- Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

1,4 роки

Повна вища освіта – за освітнім ступенем магістр на базі диплома освітнього ступеня бакалавр

Спеціальність 051 «Економіка»
- Економічна кібернетика
- Прикладна економіка
Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»
- Інформаційні системи та технології
Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»
- Технології електронних мультимедійних видань

Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету:

Спільна франко-українська магістерська програма МВА «Бізнес-інформатика» (кафедра інформаційних систем).

Програма передбачає:

 • підготовку фахівців з високим рівнем знань у галузі інформатики, статистики, управління бізнесом, економіки. Основне завдання програми Бізнес-інформатика – підготовка менеджерів, здатних вирішувати завдання бізнесу, управляти бізнесом за допомогою інформаційних технологій. Діяльність випускників програми пов’язана з підтримкою прийняття рішень, організацією корпоративних систем, реорганізацією та оптимізацією бізнесу.
 • можливість отримати професійний досвід у двох країнах (Україні і Франції) і отримати дипломи двох університетів (Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця і Університету ім. Люм’єр Ліон 2);
 • важливою складовою програми є стажування на підприємствах та виконання проектів під керівництвом викладачів з подальшим працевлаштуванням в провідних європейських та світових компаніях.

Спільна словацько-українська магістерська програма «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві» (кафедра економічної теорії, статистики та прогнозування (факультет економіки і права), кафедра інформаційних систем).

Програма передбачає:

 • підготовку фахівців з високим рівнем знань у галузі інформатики, бізнес-аналітики, програмування, аналізу даних. Основне завдання програми Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві – підготовка фахівців у сфері IT, здатних відповідати запитам європейських роботодавців. Діяльність випускників програми пов’язана з програмуванням, аналізом даних, управлінням проектами та бізнес-аналітикою.
 • можливість отримати професійний досвід у двох країнах (Україні і Словаччині) і отримати дипломи двох університетів (Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця і Вищої школи економіки та менеджменту в публічному адмініструванні м. Братислава);
 • важливою складовою програми є стажування на підприємствах та виконання проектів під керівництвом викладачів з подальшим працевлаштуванням в провідних європейських та світових компаніях.

Професійні компетентності випускника за спеціалізацією «Економічна кібернетика»:

 • Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівні.
 • Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових відносин.
 • Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
 • Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.
 • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності.
 • Здатність здійснювати побудову моделей складних задач прийняття рішень.
 • Здатність розробляти стратегії розвитку економічних систем різного призначення та рівня ієрархії
 • Здатність обґрунтовувати рішення щодо управління підприємством (установою, окремим підрозділом) в умовах невизначеності та конфлікту, розробляти програми оздоровлення підприємства

Професійні компетентності випускника за спеціалізацією «Прикладна економіка»:

 • Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для управління економічною діяльністю.
 • Здатність до професійної комунікації в сфері економіки англійською мовою.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів.
 • Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
 • Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
 • Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
 • Здатність застосовувати науковий підхід до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.
 • Здатність володіти прийомами удосконалення та подальшого розвитку системи методів та важелів регулювання економічних і соціальних процесів та оцінки їх ефективності на мікро-, мезо- та макро рівнях.
 • Здатність до застосування економетричних методів дослідження масових соціально-економічних процесів для цілей прогнозування та управління ними.
 • Здатність застосовувати професійно профільовані знання у галузі моделювання складних систем для розробки управлінських заходів у багаторівневих соціально-економічних системах, оптимізації їх діяльності.
 • Здатність до побудови моделей багатокритеріальних завдань прийняття управлінських рішень в економічних системах.

Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»:

 • Здатність використовувати базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії
 • Здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення
 • Здатність створення технічної документації до програмного проекту
 • Здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію
 • Здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів
 • Здатність проектувати компоненти архітектури програмних систем
 • Володіння основами конструювання програмного забезпечення
 • Володіння основами методів та технологій об’єктно-орієнтованого програмування
 • Здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних
 • Здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання
 • Здатність виконувати аналіз та синтез цифрових електронних пристроїв
 • Верифікація та валідація програмного забезпечення
 • Базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення

Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Комп’ютерні науки»:

 • Здатність демонструвати знання систем хмарних обчислень, архітектури та стандартів комунікаційних засобів розподілених обчислень, концепцій паралельної обробки інформації та є здатним до використання отриманих знань у вирішенні практичних завдань
 • Обізнаність в основах архітектурних рішень та електронних елементів нейрокомп’ютерів та застосовувати їх для моделювання нейрокомп’ютерних систем
 • Здатність до використання алгоритмів управління при проектуванні та подальшій експлуатації систем управління
 • Здатність демонструвати знання з віртуалізації серверних систем, протоколів захисту інформації та є здатним до використання отриманих знань у вирішенні практичних завдань
 • Здатність демонструвати знання з існуючих математичних методів, алгоритмів обробки даних, методів оптимізації та їх використання для рішення професійних завдань, в тому числі для управління і прийняття управлінських рішень
 • Обізнаність у існуючих інформаційних технологіях для вирішення професійних задач фахівців у ІТ-галузі та здатність до їх обґрунтованого вибору, налаштування та подальшої експлуатації
 • Здатність демонструвати знання з існуючих методологій та інструментальних засобів щодо моделювання, аналізу та оптимізації бізнес-процесів та здатність до їх обґрунтованого використання

Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Системний аналіз», освітня програма «Управління складними системами»:

 • Здатність використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної методології, яка заснована на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу економічних, соціальних, екологічних, технічних та інших складних систем.
 • Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, розпізнавати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
 • Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
 • Здатність виділяти основні чинники, які впливають на розвиток економічних, соціальних процесів, відокремлювати в них стохастичні та невизначені фактори, формулювати ці фактори у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
 • Здатність формулювати постановку задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
 • Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, проектувати бази даних і знань.
 • Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
 • Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі.
 • Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них.

Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Кібербезпека»:

 • Здатність використовувати законодавчу та нормативно-правову бази, а також вимоги відповідних, в тому числі і міжнародних, стандартів та практик щодо здійснення професійної діяльності
 • Здатність здійснювати проектування (розробку) систем, технологій і засобів кібербезпеки
 • Здатність здійснювати протидію несанкціонованому проникненню в ІТ системи і мережі
 • Здатність прогнозувати, виявляти та оцінювати стан інформаційної безпеки об’єктів і систем
 • Здатність відновлювати нормальне функціонування ІТ систем і мереж після здійснення кібернападів, збоїв та відмов
 • Здатність виконувати спеціальні дослідження технічних і програмно-апаратних засобів захисту обробки інформації в ІТС
 • Здатність проводити техніко-економічного аналіз й обґрунтовувати проектні рішення з забезпечення кібербезпеки
 • Здатність формувати комплекс заходів (правил, процедур, практичних прийомів та ін.) для управління інформаційною безпекою
 • Здатність здійснювати управління інцидентами інформаційної та кібербезпеки
 • Здатність здійснювати управління ризиками інформаційної та кібербезпеки
 • Здатність виконувати моніторинг даних та виявлення комп’ютерних зловживань та аномалій
 • Здатність прогнозувати, виявляти та оцінювати можливі загрози інформаційному простору держави та дестабілізуючі чинники
 • Здатність проводити дослідження у практичній професійній діяльності на відповідному рівні

Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Інформаційні системи та технології»:

 • Володіння навчально-методичними основами і стандартами в області ІСТ, уміння їх застосовувати при розробці функціональних профілів, при побудові та інтеграції систем, продуктів і сервісів ІСТ.
 • Здатність до проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, технічних засобів та комунікаційних й інформаційних технологій, мереж та систем.
 • Здатність розробляти, налагоджувати та вдосконалювати програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем.
 • Здатність використовувати сучасні технології проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення ІСТ.
 • Здатність управляти якістю продуктів і сервісів ІСТ протягом їх життєвого циклу.
 • Вибирати, проектувати, розгортати, інтегрувати, управляти, адмініструвати та супроводжувати застосування комунікаційних мереж, сервісів та інфраструктури організації.
 • Здатність розробляти та використовувати методи та математичні і комп’ютерні моделі фундаментальних і прикладних дисциплін для обробки, аналізу, синтезу та оптимізації результатів професійної діяльності, використовуючи методи формального опису систем.
 • Здатність розуміти, розгортати, організовувати, управляти та користуватися сучасними навчально-дослідницькими ІСТ (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернету), інформаційними та комунікаційними технологіями.
 • Здатність проводити обчислювальні експерименти, зіставляти результати експериментальних даних і отриманих рішень та оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях.
 • Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).

 

Професійні компетентності випускника за спеціальністю «Видавництво та поліграфія»:

 • Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо створення та ведення бізнесу у видавничо-поліграфічній справі, організовувати та документально оформлювати процеси створення та ведення бізнесу.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств видавничо-поліграфічної справи, розробляти бізнес-план поліграфічного підприємства.
 • Здатність здійснювати комп’ютерну підтримку аналізу даних та методів оптимізації при розробці мультимедійних та друкованих видань.
 • Здатність розробляти колірні рішення та формувати гармонійні колірні сполучення для мультимедійної та поліграфічної продукції, здійснювати тонову та колірну корекцію зображень, працювати з системою керування кольором та керувати кольором в процесах комп’ютерного та друкарського кольоровідтворення.
 • Здатність створювати друковані та мультимедійні продукти з використанням тривимірного моделювання.
 • Здатність розробляти алгоритми вирішення завдань стосовно створення мультимедійних та друкованих видань, їх реалізація засобами мов програмування та розробки програмного забезпечення засобами сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.
 • Здатність оцінювати потенційні загрози в видавничо-поліграфічних системах та мультимедійних видавництвах і застосовувати засоби захисту інформації.
 • Здатність застосовувати мережні технології, методи та механізми, які направлені на розподілення обробки інформації в мультимедійних видавництвах та в видавничо-поліграфічних системах.
 • Здатність до застосовування основ художньої композиції та графічного дизайну при розробці електронних та друкованих видань.
 • Здатність до раціонального, грамотного шрифтового оформлення друкованих та електронних видань з урахуванням психології візуального сприйняття інформації та читабельності видання.
 • Здатність проектувати та створювати електронні мультимедійні видання різних видів.
 • Здатність організовувати та виконувати роботу з оформлення, перетворення та обробки мультимедійних даних.
 • Здатність застосовувати графічні редактори для поліпшення якості зображень та підготовки зображень для публікації в Web.
 • Здатність розробляти інтерактивні документи, елементи веб-сайтів та додатки з використанням різних видів анімації.
 • Здатність реалізувати дизайнерський задум Web-видань засобами мов розмітки, CSS і клієнтських скриптів для розміщення в мережі.
 • Здатність обирати засоби та створювати ресурси для мережі Інтернет з використанням серверних технологій.

Кафедри факультету:

 • Кафедра інформаційних систем
 • Кафедра економічної кібернетики
 • Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій
 • Кафедра комп’ютерних систем і технологій
 • Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки
 • Кафедра природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності

Координатор ECTS від факультету

Мілевський Станіслав Валерійович – к.е.н., доцент.

Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету.

 

Інформація – ключ до Вашого успіху. Ми допоможемо підібрати цей ключик до найрозкішніших дверей