• Аспірантура: Прийом та складання кандидатських іспитів (для здобувачів ступеня кандидата наук)

  Прийом та складання кандидатських іспитів

  (для здобувачів ступеня кандидата наук)

  Обов’язковою складовою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня кандидата наук є складання кандидатських іспитів згідно з відповідним розділом Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309.

  Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

  Для допуску до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді здобувачі ступеня кандидата наук мають скласти такі кандидатські іспити з:

  • Філософії
  • Іноземної мови (англійської, німецької, французької мов)
  • Спеціальності

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця має право приймати кандидатські іспити з філософії, іноземної мови, а також таких спеціальностей:

  • 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки;
  • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством;
  • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
  • 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит;
  • 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

  Документи, що необхідно подати для складання кандидатських іспитів:

  • Заява на ім’я ректора
  • Витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота, з рекомендацією про складання кандидатських іспитів (уразі складання іспиту здобувачем з іншого ЗВО, або наукової установи)
  • Реферат (наукова доповідь) за темою дисертації
  • Додаткову програму (у разі складання  кандидатського  іспиту  із  спеціальності)

  Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Працівники відділу аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця повідомляють осіб,  зазначених у наказі, про допуск  до  складання кандидатського  іспиту,  про  час  і  місце проведення  кандидатського іспиту не пізніше ніж за місяць до його проведення. Кандидатські іспити  з філософії приймаються за типовими програмами, затвердженими МОН України. Кандидатські  іспити з іноземної мови приймаються за типовими програмами,  затвердженими  МОН України. Кандидатські іспити із спеціальності приймаються  за програмами, що складаються  з  двох  частин:     типової  програми, затвердженої   МОН України, додаткової  програми,  що  розробляється та затверджується відповідною кафедрою. Додаткова програма  кандидатського  іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної спеціальності та питання,  пов’язані  з напрямом  досліджень  здобувача, а також враховувати  останні  досягнення  у  відповідній  галузі  науки  і найновішу наукову літературу.

  Витрати на проведення кандидатських іспитів:

  • здобувачів ступеня кандидата наук, які здійснюють, або завершили підготовку в аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця за державним замовленням та/або є його науково-педагогічними працівниками (за основним місцем роботи) здійснюються за рахунок ХНЕУ ім. С. Кузнеця;
  • здобувачів ступеня кандидата наук, які здійснюють, або завершили підготовку в аспірантурі інших ЗВО (наукових установах) та/або є їхніми науково-педагогічними працівниками (за основним місцем роботи) здійснюються за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

  Вартість проведення кандидатських іспитів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобувачів з інших ЗВО, або наукових установ у 2020-2021 навчальному році

  Вартість проведення кандидатських іспитів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця для здобувачів з інших ЗВО, або наукових установ у 2021-2022 навчальному році

  Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на загальних підставах.

  Після складання кандидатських іспитів здобувачам видається посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності усіх складених кандидатських іспитів).

  Більш детальну інформацію про проведення кандидатських іспитів можна отримати у відділі аспірантури і докторантури ХНЕУ ім. С. Кузнеця за посиланням https://www.hneu.edu.ua/naukovi-shkoli/viddil-aspirantury-ta-doktorantury/