• 2017-2018

  Маркетингово-моніторингові та соціально-педагогічні дослідження,

  проведені відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017-2018 н.р.

   

  Невід’ємною складовою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є проведення маркетингово-моніторингових та соціально-педагогічних досліджень.

  З метою вивчення стану якості внутрішнього освітнього середо­вища, задоволеності якістю надання освітніх послуг, вимог ринку праці до фахівців із вищою освітою відділом забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку у 2017/2018 навчальному році проведено такі дослідження:

  1. Мотиви вибору вищого навчального закладу (серед абітурієнтів ХНЕУ ім. С. Кузнеця).
  2. Вимірювання рівня інтелекту та креативності першокурсників.
  3. Адаптація першокурсників у ЗВО (серед студентів І курсу).
  4. Актуальні питання організації навчального процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (серед студентів ІІ та ІІІ курсів).
  5. Задоволеність якістю освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця (серед студентів IV курсу).
  6. Дослідження напрямів удосконалення освітніх послуг (на основі опитування студентів магістратури).
  7. Опитування роботодавців.

  Результати опитування абітурієнтів
  “Мотиви вибору вищого навчального закладу”

  В опитуванні взяли участь 303 респонденти. За результатами опи­ту­вання абітурієнтів:

  1. про ХНЕУ ім. С. Кузнеця переважна більшість дізнавалися через знайомих, родичів, друзів (58,4 %), а також з сайту університету (30,4 %) і ЗМІ (19,5 %);
  2. основними мотивами отримання вищої освіти названі: досягнення життєвого успіху (51,8 %), отримання професійної підготовки (50,8 %) та отримання гідної роботи (49,2 %);
  3. найважливішими пріоритетами для вибору університету стали:
  • високий рівень та якість викладання навчальних дисциплін (81,8 %);
  • можливості працевлаштування після закінчення університету і наяв­ність зв’язків із роботодавцями (79,5 %);
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання студентів (76,2 %);
  • поважне ставлення до студентів (73,6 %);
  • наявність висококваліфікованих викладачів з науковими ступенями, званнями, практикою, досвідом (72,9 %);
  • наявність бюджетних місць (72,9 %);
  1. до найважливіших компетентностей, що вибрали респонденти, увійшли: навички спілкування та взаємодії (51,8 %), вміння запропонуватисвої здібності роботодавцю (50,2 %), володіння іноземними мовам (48,2 %), здатність адаптуватися до ситуації, гнучкість до змін (47,2 %);
  2. виявили бажання навчатись іноземною (англійською) мовою 58,4 % опитуваних;
  3. серед видів діяльності, в яких хочуть проявити себе абітурієнти, на першому місці зі значним відривом від інших варіантів – навчання (85,8 %), на другому місці (37,0 %) – творчість і громадська діяльність;
  4. порядок очікувань від студентського життя виявився таким: набути знання та досвід, що допоможуть у житті (77,6 %); знайти роботу у своїй сфері діяльності (51,2 %); завести корисні зв’язки (48,5 %); знайти друзів (43,2 %); проявити себе лідером (19,5 %); брати участь у сту­дент­ському самоврядуванні (12,2 %).

  Результати дослідження 
  “Вимірювання рівня інтелекту та креативності першокурсників”

  Загальна кількість опитуваних склала 864 особи, з них 69,8 % дівчат і 30,2 % юнаків.

  Тестування на рівень інтелекту та його структури проводилося за методикою Р. Амтхауера. Результати дослідження демонструють таке: середній рівень інтелекту у студентів – 114,7 із максимально можливих 192 балів за цим тестом. Максимальне значення – 117,40 балів – набрано студентами факультету менеджменту і маркетингу, мінімальне значення – 107,4 бали – студентами факультету економіки і права.

  Середня оцінка рівня розвитку складових IQ: вербальний інтелект – 62,0 % (від максимального значення); математичний інтелект – 54,7 % (від максимального значення); просторовий інтелект – 43,7 % (від максимального значення).

  Оцінка рівня креативності за методикою Е. Торренса: гнучкість мис­лення – 8,1 бала (із 10 максимальних); оригінальність мислення – 9,4 бала (із 20 максимальних).

  Оцінка емоційного інтелекту за методикою Н. Хола дорівнює 34,1 бала (низька оцінка): емоційна обізнаність – 8,3 бала (середній рівень); управління своїми емоціями – 2 бали (низький рівень); самомотивація – 7,4 бала (середній рівень); емпатія – 8,7 бала (середній рівень); розпізнавання емоцій інших людей – 7,8 бала (середній рівень).

  Результати дослідження
  “Адаптація першокурсників у ЗВО” (серед студентів І курсу)

  На думку студентів, адаптувалися 92,3 % (зокрема, 44,0 % повністю адаптувалися до навчання у ЗВО, 48,3 % – частково). Не жалкують, що навчаються у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 98,1 % (зокрема, 75,8 % – повністю, 22,3 % – частково).

  Результати дослідження
  “Задоволеність якістю освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця” (IV курс)

  В опитуванні взяли участь 313 студентів (51,3 % українських студентів ІV курсу).

  Задоволеність студентів ІV курсу якістю освіти в університеті становить 78,3 % (рис. 1). Рівень задоволеності за статтю майже однаковий: юнаки – 78,7 %, дівчата – 78,2 %.

  Найвища задоволеність (83,5 %) традиційно спостерігається у блоці “Навчальні ресурси з дисциплін” (запитання стосовно відповідності потребам студентів бібліотечних ресурсів та послуг, можливості за потре­би користуватись інтерактивними ресурсами, певним обладнанням або спе­ціальними приміщеннями, а також персональними навчальними систе­мами) і “Загальне враження від навчання” (85,6 %).

  Найвищі оцінки отримані для запитань: “Користування ПНС для роботи з навчальними дисциплінами”, “Допомога викладачів у разі потреби” – 93,9 %.

  У блоці “Оцінювання та зворотний зв’язок” задоволеність становить 80,3 %, що значно вище, ніж у 2017 році (67,8 %).

  У блоці запитань “Можливості навчання” (запитання щодо теоретичних знань, сучасності матеріалу, практико-орієнтованості навчання за освітньою програмою, якості вибіркових дисциплін, отриманих у процесі навчання компетентностей) задоволеність становить 73,4 %.

  Рис. 1. Рівень задоволеності якістю освіти студентів ІV курсу університету
  за блоками питань (у % від кількості респондентів)

  На факультетах середній рівень задоволеності якістю освіти майже однаковий та вищий, ніж 75,0 % (рис. 2).
  Рис. 2. Рівень задоволеності якістю освіти студентів ІV курсу за факультетами
   (у % від кількості респондентів на факультеті)

  Задоволеність якістю освіти за спеціальностями нерівномірна навіть усередині факультетів та заслуговує на детальну увагу за кожним блоком питань.

  Відгуки та побажання у відкритих запитаннях написали 83,1 % респондентів. Більшість відгуків про університет були позитивними, більшість побажань стосувалося необхідності розвитку практико-орієнтованості навчання, інтерактивності та розширення арсеналу методів викладання, сучасності програмного забезпечення та обладнання.