Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Економічна психологія

Економічна психологія

 
Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями):
 
Базові знання з психології, економічної теорії, соціології, культури ділового спілкування.
 
Коротка анотація дисципліни  (загальна характеристика, особливості, переваги):
 
Навчальна дисципліна «Економічна психологія» буде корисна майбутнім менеджерам, економістам, фінансистам, та державним службовцям тим, хто працює в сфері економіки або  займається підприємництвом.
 
Економічна  психологія вивчає суб'єктивні відносини людей із приводу речей, які фактично складаються в процесі виробництва, обміну, розподілу й споживання. Це новий тип знання, що принципово відрізняється від того, що існував традиційно в економічній і психологічній науках. Потреба в цьому новому типі знань обумовлена тим, що економічні й психологічні знання, відокремлювані друг від друга штучними границями, керівник та підприємець у господарській практиці застосовує в єдності. Саме тому субєкт економічної діяльності потребує, насамперед, таких знань, де б економічні методи господарювання досліджувалися під кутом зору сприйняття людей, тобто через призму особливостей їх психології.
 
Вивчення цієї дисципліни дає можливість студенту:
 • дослідити та оцінити психологічні закономірності у сфері господарсь­кої діяльності;
 • дослідити та визначити моделі економічної поведінки суб’єктів економічної діяльності;
 • визначити тип поведінки споживача та спрогнозувати його реакцію;
 • визначити грошовий тип особистості та сформувати стратегію управління поведінкою споживача на ринку фінансів;
 • визначити психологічні основи поведінки споживачів і розробити рекомендації щодо зміни їх поведінки;
 • розробити методичні рекомендації щодо оцінки системи цінностей сучасного суб’єкта економічних відносин;
 • дослідити та визначити моральні імперативи економічної поведінки;
 • дослідити мотиви ухилення від сплати податків і розробити рекомендації щодо формування позитивного й відповідального ставлення населення до існуючої системи оподаткування;
 • розробити систему  психологічного управління економіч­ною поведінкою в організації;
 • реалізовувати знання щодо психологічного впливу на економіч­ну поведінку.
 
Мета та основні задачі дисципліни:
 
Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів  компетентностей щодо економічної психології з метою формування у студентів системи знань про сутність науки “Економічна психологія” та навичок  використання психологічного підходу в  управлінні економічною поведінкою суб’єктів економічної діяльності.
 
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
 • вивчення видів та методів діагностики економічної поведінки;
 • приймання управлінських рішень щодо суб’єктів економічної діяльності на основі  використання психологічного підходу.
 
Компетентність, що забезпечує:
 
Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати тип  економічної поведінки та використовувати психологічній підхід в  управлінні економічною поведінкою суб’єктів економічної діяльності.
 
Трудомісткість:
 
5 кредитів, 150 годин, залік.

 

Кiлькiсть переглядів: 799